خطای unexpected symbol

Ahoura83

عضویت : 1398/09/12 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 3

خطای unexpected symbol

ارسال شده در : ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۵۳

سلام آقای محمدپور وقتتون به خیر.

من کد زیر رو نوشتم و وقتی میرم توی یونیتی این خطاها رو میده: 

Unexpected symbol `out'

Unexpected symbol `?'

 Unexpected symbol `='

 private Transform firstPerson_View;
		private Transform firstPerson_camera;

		private Vector3 firstPerson_View_Rotation = Vector3.zero;

		public float walkSpeed = 6.75f;
		public float runSpeed = 10f;
		public float crouchSpeed = 4f;
		public float jumpSpeed = 8f;
		public float gravitySpeed = 7f;

		private float speed;

		private bool is_Moving, is_Grounded, is_Crouching; 

		private float inputX, inputY; 
		private float inputX_Set, inputY_Set;
		private float inputModifyFactor;

		private bool limitDiagonaSpeed = true;

		private float antiBumpFactor = 0.75f;

		private CharacterController charController;
		private Vector3 moveDirection = Vector3.zero;
		
	public LayerMask groundLayer;
	private float rayDistance;
	private float default_ControllerHeight;
	private Vector3 default_CamPos;
	private float camHeight;


		void Start() {
			firstPerson_View = transform.Find ("FPS View").transform;
			charController = GetComponent<CharacterController> ();
			speed = walkSpeed;
			is_Moving = false;

		rayDistance = charController.height * 0.5f + charController.radius;
		default_ControllerHeight = charController.height;
		default_CamPos = firstPerson_View.localPosition;

		}

		// Update is called once per frame
	void Update(){
		   PlayerMovement ();
		}
		void PlayerMovement() {
			if (Input.GetKey (KeyCode.W) || Input.GetKey (KeyCode.S)) {
				if (Input.GetKey (KeyCode.W)) {
					inputY_Set = 1f;
				} else {
					inputY_Set = -1f;
				}
			} else {
				inputY_Set = 0f;
			}

			if (Input.GetKey (KeyCode.A) || Input.GetKey (KeyCode.D)) {
				if (Input.GetKey (KeyCode.A)) {
					inputX_Set = -1f;
				} else {
					inputX_Set = 1f;
				}
			} else {
				inputX_Set = 0f;
			}

			inputY = Mathf.Lerp (inputY, inputY_Set, Time.deltaTime * 19f);
			inputX = Mathf.Lerp (inputX, inputX_Set, Time.deltaTime * 19f);

			inputModifyFactor = Mathf.Lerp (inputModifyFactor,
				(inputY_Set != 0 && inputX_Set != 0 && limitDiagonaSpeed) ? 0.75f : 1.0f,Time.deltaTime * 19f);

			firstPerson_View_Rotation = Vector3.Lerp (firstPerson_View_Rotation, Vector3.zero, Time.deltaTime * 5f);
			firstPerson_View.localEulerAngles = firstPerson_View_Rotation;

			if (is_Grounded) {

			PlayerCrouchingAndSprinting ();
			
				moveDirection = new Vector3 (inputX * inputModifyFactor, -antiBumpFactor, inputY * inputModifyFactor);

				moveDirection = transform.TransformDirection (moveDirection) * speed;


			PlayerJump ();
			}

			moveDirection.y -= gravitySpeed * Time.deltaTime;

			is_Grounded = (charController.Move(moveDirection * Time.deltaTime) & CollisionFlags.Below) != 0;

			is_Moving = charController.velocity.magnitude > 0.15f;
		} 

	void PlayerCrouchingAndSprinting () {
		if (Input.GetKeyDown (KeyCode.C)) {
			if (!is_Crouching) {
				is_Crouching = true;
			} else {
				if (CanGetUp ()) {
					is_Crouching = false;
				}
			}

			StopCoroutine (MoveCameraCrouch ());
			StartCoroutine (MoveCameraCrouch ());

		}

		if (is_Crouching) {
			speed = crouchSpeed;
		} else {
			if (Input.GetKey (KeyCode.LeftShift)) {
				speed = runSpeed;
			} else {
				speed = walkSpeed;
			}
		}

	}

	bool CanGetUp () {
		Ray groundRay = new Ray (transform.position, transform.up);
		RaycastHit groundHit;

		if (Physics.SphereCast (groundRay, charController.radius + 0.05f
			out groundHit, rayDistance, groundLayer)) {

			if(Vector3.Distance(transform.position, groundHit.point) < 2.3f ) {
				return false;
			}
		}

		return false;
	}

	IEnumerator MoveCameraCrouch () {
		charController.height = is_Crouching ? default_ControllerHeight / 1.5f : default_ControllerHeight;
		charController.center = new Vector3 (0f, charController.height / 2f, 0f);

		camHeight = is_Crouching ? default_CamPos.y / 1.5f = default_CamPos.y;

		while(Mathf.Abs(camHeight - firstPerson_View.localPosition.y) > 0.01f ) {
			firstPerson_View.localPosition = Vector3.Lerp(firstPerson_View.localPosition,
				new Vector3(default_CamPos.x, camHeight, default_CamPos.z),
				Time.deltaTime * 11f);

			yield return null;
		}

	}

	void PlayerJump () {
		if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Space)) {
			if (is_Crouching) {
				if (CanGetUp ()) {
					is_Crouching = false;

					StopCoroutine (MoveCameraCrouch ());
					StartCoroutine (MoveCameraCrouch ());
				}
			} else {
				moveDirection.y = jumpSpeed;
			}
		}
	}

	}//class

 

شاهین محمدپور

عضویت : 1397/02/01 پرسش ها : 0 پاسخ ها : 80
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۴۰

سلام دوست من یک علامت سوال و یک مساوی توی کدت اضافس روی ارور کلیک کن میبرتت روی این دوتا کلمه یا به اصطلاح symbol یا سمبل خودمون بعد جاشو که فهمیدی پاکش کن

1 تشکر

Ahoura83

عضویت : 1398/09/12 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 3
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۵

استاد پاکش می کنم واسه کلمه ی بعدیش ارور می ده.

این دو تا خط کدمه.

هم واسه out خطا میده هم برای ؟ و =

if (Physics.SphereCast (groundRay, charController.radius + 0.05f
			out groundHit, rayDistance, groundLayer)) {
camHeight = is_Crouching ? default_CamPos.y / 1.5f = default_CamPos.y;

 

0 تشکر

شاهین محمدپور

عضویت : 1397/02/01 پرسش ها : 0 پاسخ ها : 80
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۲

به املای کد دقت نمیکنی 
قبل از out یه ویرگول بزار و مساوی هم نباید بزاری دو نقطه باید باشه "=" رو بکن ":"

0 تشکر

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید