مشکل در عمکلرد بازی برای نشستن و دویدن

geddis

عضویت : 1398/07/17 پرسش ها : 7 پاسخ ها : 5

مشکل در عمکلرد بازی برای نشستن و دویدن

ارسال شده در : ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۳

سلام استاد زمانی که کد رو سیو می کنم این ارور رو میده Object reference not set to an instance of an object ولی وقتی پلی می کنم بازی رو ، ارور حذف می شه ولی توی بازی وقتی F رو می زنم نمی شینه مجبورم فشار بدم که یهویی میره زیر زمین همچنین اگر بخوام Q رو بزنم و بدوم کار نمی کنه مشکلش کجاست ممنونم می شم راهنماییم کنید . 

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class control : MonoBehaviour {  
  private Transform firstPerson_View;
  private Transform firstPerson_camera;

  private Vector3 firstPerson_View_Rotation = Vector3.zero;

  public float walkSpeed = 8f;
  public float runSpeed = 12f;
  public float crouchSpeed = 5f;
  public float jumpSpeed = 9f;
  public float gravitySpeed = 10f;

  private float speed;

  private bool is_Moving, is_Grounded, is_crouching; 

  private float inputX, inputY; 
  private float inputX_Set, inputY_Set;
  private float inputModifyFactor;

  private bool limitDiagonaSpeed = true;

  private float antiBumpFactor = 0.75f;

  private CharacterController charController;
  private Vector3 moveDirection = Vector3.zero;
  public LayerMask groundLayer;
  private float rayDistance;
  private float default_ControllerHeight;
  private Vector3 default_CamPos;
  private float camHeight;
  // Start is called before the first frame update
  void Start() {
    firstPerson_View = transform.Find ("FPS View").transform;
    charController = GetComponent<CharacterController> ();
    speed = walkSpeed;
    is_Moving = false;
    rayDistance = charController.height * 0.5f + charController.radius;
    default_ControllerHeight = charController.height;
    default_CamPos = firstPerson_View.localPosition;
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {  PlayerMovement();
    
  }
  void PlayerMovement() {
    PlaryerCroughingAndSprinting();
    if (Input.GetKey (KeyCode.W) || Input.GetKey (KeyCode.S)) {
      if (Input.GetKey (KeyCode.W)) {
        inputY_Set = 1f;
      } else {
        inputY_Set = -1f;
      }
    } else {
      inputY_Set = 0f;
  }
      
    if (Input.GetKey (KeyCode.A) || Input.GetKey (KeyCode.D)) {
      if (Input.GetKey (KeyCode.A)) {
        inputX_Set = -1f;
      } else {
        inputX_Set = 1f;
      }
    } else {
      inputX_Set = 0f;
    }

    inputY = Mathf.Lerp (inputY, inputY_Set, Time.deltaTime * 19f);
    inputX = Mathf.Lerp (inputX, inputX_Set, Time.deltaTime * 19f);

    inputModifyFactor = Mathf.Lerp (inputModifyFactor,
      (inputY_Set != 0 && inputX_Set != 0 && limitDiagonaSpeed) ? 0.75f : 1.0f,Time.deltaTime * 19f);

    firstPerson_View_Rotation = Vector3.Lerp (firstPerson_View_Rotation, Vector3.zero, Time.deltaTime * 5f);
    firstPerson_View.localEulerAngles = firstPerson_View_Rotation;

    if (is_Grounded) {
      moveDirection = new Vector3 (inputX * inputModifyFactor, -antiBumpFactor, inputY * inputModifyFactor);

      moveDirection = transform.TransformDirection (moveDirection) * speed;
    PlayerJump();
    }

    moveDirection.y -= gravitySpeed * Time.deltaTime;

    is_Grounded = (charController.Move(moveDirection * Time.deltaTime) & CollisionFlags.Below) != 0;
    is_Moving = charController.velocity.magnitude > 0.15f;
  } 
  void PlaryerCroughingAndSprinting() {
    if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F)) {
      if (!is_crouching) {
        is_crouching = true;
      } else {
        if(cangetup ()) {
          is_crouching = false;
        }
      StopCoroutine (MoveCameraCrouch());
      StartCoroutine (MoveCameraCrouch());
      }
    if (is_crouching) {
      speed = crouchSpeed;
    } else {
      if (Input.GetKey (KeyCode.E)) {
        speed = runSpeed;
      } else {
        speed = walkSpeed;
      }
      
    }
    }
  }

  bool cangetup() {
    Ray groundRay = new Ray (transform.position, transform.up);
    RaycastHit groundHit;
    if(Physics.SphereCast (groundRay, charController.radius + 0.5f, out groundHit, rayDistance, groundLayer)) {
      if(Vector3.Distance(transform.position, groundHit.point) < 2.3f) {
        return false;

      }


    }


    return false;
  }
  IEnumerator MoveCameraCrouch() {
    charController.height = is_crouching ? default_ControllerHeight / 1.5f : default_ControllerHeight;
    charController.center = new Vector3 (0f, charController.height / 2f, 0f);
    camHeight = is_crouching ? default_CamPos.y / 1.5f : default_CamPos.y;
    while (Mathf.Abs (camHeight - firstPerson_View.localPosition.y) > 0.1f)
    {
      firstPerson_View.localPosition = Vector3.Lerp (firstPerson_View.localPosition, new Vector3(default_CamPos.x, camHeight, default_CamPos.z), Time.deltaTime * 11f );
      yield return null;
    }
  }

  void PlayerJump() {
    if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Q)) {
      if (is_crouching) {
        if (cangetup ()) {
          is_crouching = false;

          StopCoroutine (MoveCameraCrouch());
          StartCoroutine (MoveCameraCrouch());

        }

      } else {
        moveDirection.y = jumpSpeed;
        
      }
    }
  }
}

 

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید