مشکل در بخش اضافه کردن محصول

pouryamontakhabii

عضویت : 1397/08/06 پرسش ها : 18 پاسخ ها : 6

مشکل در بخش اضافه کردن محصول

ارسال شده در : ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۱

سلام استاد من تو بخش پنل مدیریت محصولاتم قسمت اضافه کردن محصول جدید مشکلی  که دارم اینه که محضول جدید اضافه میشه هم در جدول Products و هم در جدول ProductTags و هم در جدول Product-selected-groups  

اما ProductID محصولی که در productTags و Product-selected-groups اضافه میشن مقدار 0 رو میگیرن . اما در جدول Products درسته .

کد مربوط به کنترلرم 

    [HttpGet]
    public ActionResult Create()
    {
      ViewBag.ProductGroups = _iProductGroupsRepo.getAllProductGroups().ToList();
      return View();
    }

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Create(Products products, List<int> selectedGroups, HttpPostedFileBase imageProduct,string tags)
     {
      products.ImageName = "images.jpg";
      if (imageProduct != null)
      {
        if (!imageProduct.IsImage())
        {
          
          ViewBag.state = false;
          TempData["message"] = "در انتخای تصویر دقت کنید . مجددا سعی کنید ";
          ViewBag.ProductGroups = _iProductGroupsRepo.getAllProductGroups().ToList();
          return View();

        }
        products.ImageName = Guid.NewGuid().ToString() + Path.GetExtension(imageProduct.FileName);
        imageProduct.SaveAs(Server.MapPath("/Images/ProductImage/" + imageProduct.FileName));
        ImageResizer imgResizer=new ImageResizer();
        imgResizer.Resize(Server.MapPath("/Images/ProductImage/" + imageProduct.FileName),
          Server.MapPath("/Images/ProductThumbnails/" + imageProduct.FileName));
        products.CreateDate = DateTime.Now;
        _iProductRepo.addProducts(products);
        foreach (int groups in selectedGroups)
        {
         _iProductGroupsRepo.addProductSelectedGroups(new Product_Selected_Groups()
         {
           ProductID = products.ProductID,
           GroupID = groups
         });
        }
        if (!string.IsNullOrEmpty(tags))
        {
          string[] tag = tags.Split(',');
          foreach (var t in tag)
          {
           _iProductRepo.addProductTags(new Product_Tags()
           {
             ProductID = products.ProductID,
             Tag = t.Trim()
           });  
          }
        }
        _iProductRepo.save();
        _iProductGroupsRepo.save();
        return RedirectToAction("Index");

      }
      ViewBag.ProductGroups = _iProductGroupsRepo.getAllProductGroups().ToList();
      return View();
    }

 

 

این هم کد مربوط به View صفحه  Create 

 

@using System.Drawing.Imaging
@using DomainClasses.Models
@model DomainClasses.Models.Products

@{
  ViewBag.Title = "افزودن محصول جدید ";
  Layout = "~/Areas/Admin/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2 style="padding-top: 50px;padding-bottom: 50px;">افزودن محصول جدید </h2>
<div class="row">


  @using (Html.BeginForm("Create", "ProductsPanel", FormMethod.Post, new {enctype = "multipart/form-data"}))
  {
    <div class="col-md-8">
      @Html.AntiForgeryToken()


      <div class="form-horizontal">
        @Html.ValidationSummary(true, "", new {@class = "text-danger"})
        <div class="form-group">
          @Html.LabelFor(model => model.Title, htmlAttributes: new {@class = "control-label col-md-2"})
          <div class="col-md-10">
            @Html.EditorFor(model => model.Title, new {htmlAttributes = new {@class = "form-control"}})
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.Title, "", new {@class = "text-danger"})
          </div>
        </div>

        <div class="form-group">
          @Html.LabelFor(model => model.ShortDescription, htmlAttributes: new {@class = "control-label col-md-2"})
          <div class="col-md-10">
            @Html.EditorFor(model => model.ShortDescription, new {htmlAttributes = new {@class = "form-control"}})
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.ShortDescription, "", new {@class = "text-danger"})
          </div>
        </div>

        <div class="form-group">
          @Html.LabelFor(model => model.Text, htmlAttributes: new {@class = "control-label col-md-2"})
          <div class="col-md-10">
            @Html.EditorFor(model => model.Text, new {htmlAttributes = new {@class = "form-control"}})
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.Text, "", new {@class = "text-danger"})
          </div>
        </div>

        <div class="form-group">
          @Html.LabelFor(model => model.Price, htmlAttributes: new {@class = "control-label col-md-2"})
          <div class="col-md-10">
            @Html.EditorFor(model => model.Price, new {htmlAttributes = new {@class = "form-control"}})
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.Price, "", new {@class = "text-danger"})
          </div>
        </div>

        <div class="form-group">

          <div class="col-md-10">

            <input style="margin-right: 129px" type="text" class="form-control" placeholder="کلمات کلیدی را با , (کاما) از هم جدا نمایید "
                name="tags"/>

          </div>
        </div>
        <div class="form-group">
          <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
            <input type="submit" value="افزودن " class="btn btn-primary"/>
          </div>
        </div>
      </div>
      

      <div>
        @Html.ActionLink("بازگشت به صفحه اصلی ", "Index")
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">تصویر محصول</div>
        <div class="panel-body">
          <div class="form-group" style="margin: 3px auto">
            @Html.LabelFor(model => model.ImageName, htmlAttributes: new {@class = "control-label col-md-2"})
            <div class="col-md-10 thumb">
              <img src="/Images/images.jpg" class="thumbnail" id="imgPreviewProduct" style="width: 200px; height: 200px"/>
            </div>
            <input type="file" name="imageProduct" id="uploadFile" class="btn btn-info btn-block "/>
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.ImageName, "", new {@class = "text-danger"})

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">گروه محصولات</div>
        <div class="panel-body">
          @{
            List<ProductGroups> productGroups = ViewBag.ProductGroups;
            <ul>
              @foreach (var groups in productGroups.Where(a => a.ParentID == null))
              {
                <li style="list-style-type: none">
                  <input type="checkbox" value="@groups.GroupID" name="selectedGroups"/><span> @groups.GroupTitle</span>
                </li>

              }
            </ul>

          }

        </div>
      </div>


    </div>

  }
  </div>
@section Scripts{
  <script>

    function readURL(input) {

      if (input.files && input.files[0]) {
        var reader = new FileReader();

        reader.onload = function (e) {
          $('#imgPreviewProduct').attr('src', e.target.result);
        }

        reader.readAsDataURL(input.files[0]);
      }
    }
    $("#uploadFile").change(function () {
      readURL(this);
    });    $(function () {
      $('#Text').ckeditor();
    });

  </script>  <script src="/ckeditor/ckeditor.js"></script>
  <script src="/ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
}


 

ایمان مدائنی

عضویت : 1396/09/10 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 10871
ارسال شده در :‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۶

سلام 

بررسی کنید ستون ProductID به صورت Auto Increment شده باشد 

0 تشکر

pouryamontakhabii

عضویت : 1397/08/06 پرسش ها : 18 پاسخ ها : 6
ارسال شده در :‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۷

اون مشکلم رو باطراحی مجدد جدول product  درست کردم . اشتباه از طراحی بود .

اما الان اون مشکل رو ندارم وقتی میخوام ذخیره کنم این پیغام خطارو میده 

The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_dbo.Product_Selected_Groups_dbo.Products_ProductID". The conflict occurred in database "MyEshopDatabase", table "dbo.Products", column 'ProductID'.
The statement has been terminated.

اطلاعات با موفقیت تو جدول Product , ProductTags ذخیره میشن اما تو ProductSeletctedGroups نه . 

من جداولم رو چون codefirst طراحی کردم فک میکنم ازین باشه استاد . ممنون میشم کد جداولم رو بررسی کنین . 

 

جدول Products

 public class Products
  {

    [Key]
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    [Display(Name = "شناسه محصول")]
    public int ProductID { get; set; }

    [Display(Name = "عنوان محصول")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید")]
    [StringLength(350), Column(TypeName = "nvarchar")]
    public string Title { get; set; }

    [Display(Name = "توضیح مختصر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید")]
    [StringLength(350), Column(TypeName = "nvarchar")]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    public string ShortDescription { get; set; }

    [Display(Name = "توضیحات")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید")]
    [Column(TypeName = "nvarchar")]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    [AllowHtml]
    public string Text { get; set; }

    [Display(Name = "قیمت محصول")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید")]
    public int Price { get; set; }

    [Display(Name = " تصویر")]
    [StringLength(50), Column(TypeName = "varchar")]
    public string ImageName { get; set; }

    [Display(Name = "تاریخ ثبت محصول")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید")]
    public DateTime CreateDate { get; set; }


    //Navigation Property
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", "CA2227:CollectionPropertiesShouldBeReadOnly")]
    public virtual ICollection<Product_Selected_Groups> Product_Selected_Groups { get; set; }
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", "CA2227:CollectionPropertiesShouldBeReadOnly")]
    public virtual ICollection<Product_Tags> Product_Tags { get; set; }    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", "CA2227:CollectionPropertiesShouldBeReadOnly")]
    public virtual ICollection<Product_Galleries> Product_Galleries { get; set; }

 

جدول Product_Selected_Groups

 public class Product_Selected_Groups
  {
    [Key,DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    public int PG_ID { get; set; }

    [Display(Name = "شناسه محصول ")]
    [Required]
    public int ProductID { get; set; }

    [Display(Name = "شناسه گروه")]
    [Required]
    public int GroupID { get; set; }


    //Navigation Property
    public virtual ProductGroups ProductGroup { get; set; }

    public virtual Products Product { get; set; }

  }

 

جدول Product_Groups

public class ProductGroups
  {
    
    
    [Key]
    public int GroupID { get; set; }

    [Display(Name = "عنوان گروه")]
    [Required(AllowEmptyStrings = false,ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید ")]
    [StringLength(450)]
    public string GroupTitle { get; set; }

    
    public int? ParentID { get; set; }


    //Navigation Property

    public virtual ICollection<ProductGroups> Product_Groups1 { get; set; }
    public virtual ProductGroups Product_Groups2 { get; set; }


    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", "CA2227:CollectionPropertiesShouldBeReadOnly")]
    public virtual ICollection<Product_Selected_Groups> Product_Selected_Groups { get; set; }


  }

 

این هم فایل Context 

 protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity<ProductGroups>()
      .HasMany(e => e.Product_Groups1)
      .WithOptional(e => e.Product_Groups2)
      .HasForeignKey(e => e.ParentID);

      modelBuilder.Entity<Product_Galleries>()
        .Property(e => e.ImageName)
        .IsUnicode(false);

      modelBuilder.Entity<ProductGroups>()
        .HasMany(e => e.Product_Selected_Groups)
        .WithRequired(e => e.ProductGroup)
        .WillCascadeOnDelete(false);

      modelBuilder.Entity<Products>()
        .Property(e => e.ImageName)
        .IsUnicode(false);

      modelBuilder.Entity<Products>()
        .HasMany(e => e.Product_Galleries)
        .WithRequired(e => e.Product)
        .WillCascadeOnDelete(false);

      modelBuilder.Entity<Products>()
        .HasMany(e => e.Product_Selected_Groups)
        .WithRequired(e => e.Product)
        .WillCascadeOnDelete(false);

      modelBuilder.Entity<Products>()
        .HasMany(e => e.Product_Tags)
        .WithRequired(e => e.Product)
        .WillCascadeOnDelete(false);
    }

 

ممنون میشم کمکم کنید  

 

0 تشکر

ایمان مدائنی

عضویت : 1396/09/10 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 10871
ارسال شده در :‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۶

روابطتتون مشکل داره 

بررسی کنید 

 

0 تشکر

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید