مخصوص ناشنوایان


 • 1399/09/09
 • 31 بازدید
 • 1 پاسخ

استفاده از دو builder تو در تو :

سلام استاد وقت بخیر سوال داشتم آیا میشه در استفاده از yargs

builder های تو در تو  استفاده کنیم؟؟؟

yargs.command({
  command: "create",
  aliases: ["c", "Create"],
  describe: `${chalk.green("[Create New Contact]")}`,
  builder: {
    fullname: {
      alias: "f",
      describe: `${chalk.green("[person Fullname]")}`,
      demandOption: true,
      type: "string"
    },
    phone: {
      alias: "p",
      describe: `${chalk.green("[person Phone]")}`,
      demandOption: true,
      type: "string",
      builder: {
        numberType: {
          alias: "t",
          describe: `${chalk.green("[Number Type]")}`,
          demandOption: false,
          type: "string",
        }
      }
    },
    email: {
      alias: "e",
      describe: `${chalk.green("[person Email]")}`,
      demandOption: true,
      type: "string",
    }
  },
  handler({ fullname, phone, numberType, email }) {
    console.log(`\t ${chalk.green("Fullname")}:${fullname}`);
    console.log(`\t ${chalk.green("Numbre Type")}:${numberType}`);
    console.log(`\t ${chalk.green("Phone")}:${phone}`);
    console.log(`\t ${chalk.green("Email")}:${email}`);
    console.log(`${chalk.yellow("\t---------------------------------------------")}`)
  }
});
Ahmadreza98

Ahmadreza98

13 پرسش 9 پاسخ

 • 1399/09/09
 • ساعت 13:35

سلام دوست من

در مستنداتش اشاره ایی نشده و نیازی هم به این کار ندارید 

logo-samandehi