آکادمی تاپ لرن


  • 1400/05/02

معنی پیام خطا :

با سلام و احترام،بعد از اجرای یک web api که به این صورت تعریف کرده ام

public async Task<UserRegisterResultClass> CreateNewUser([FromBody] UserRegisterClass 

UserRegister)

مقداری برگشتی از آن UserRegisterResultClass  است که به این صورت تعریف شده است.

public  class UserRegisterResultClass

   {

       public bool IsSuccess { get; set; }

       public string Message { get; set; }

   }

این متد به درستی کار می کند و کاربر مورد نظر را ایجاد می کند و در سمت کلاینت نیز مراحل بعدی اجرا می شود.اما در browser خطا زیر را مشاهده می کنم.علت و معنی این خطا چیست؟

crit: Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Rendering.WebAssemblyRenderer[100]

     Unhandled exception rendering component: 'M' is an invalid start of a value. Path: $ | LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 0.

System.Text.Json.JsonException: 'M' is an invalid start of a value. Path: $ | LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 0.

---> System.Text.Json.JsonReaderException: 'M' is an invalid start of a value. LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 0.

logo-samandehi