• 1403/03/30

استفاده از ویو مدل داخلی :

من برای سبد خریدم یه ویو مدل کلی دارم:

 

  public class CartViewModel
  {
    public List<CartItemViewModel> Items { get; set; } = new List<CartItemViewModel>();
    public List<CartAddressViewModel> CartAddresses { get; set; }
    public CartDeliveryAndPaymentDetails CartDeliveryDateViewModel { get; set; }
    public decimal Tax { get; set; }

    public decimal TotalPrice
    {
      get
      {
        return Items.Sum(item => item.ChefFoodsPrice * item.Quantity);
      }
    }

    public decimal FinalPrice
    {
      get
      {
        return TotalPrice + (TotalPrice * Tax / 100);
      }
    }
}

که هر ویو مدل برای یه قسمت از فرم های استپ فرم سبد خرید هست 
در فرم سوم میخوام تاریح تحویل ... رو بگیرم در سشن ذخیره کنم:

 

  public class CartDeliveryAndPaymentDetails
  {
    public DateTime DeliveryDate { get; set; }
    public string DeliveryTime { get; set; }
    public string Details { get; set; }
    public PaymentType PaymentMethod { get; set; }

  }

در قسمت ویو باید این طوری دریافتش کنم:
 

 <form asp-action="SaveDeliveryAndPaymentDetails" method="post">
 

<label class="text-muted ml-2"> Delivery Date</label>


 <input asp-for="CartDeliveryDateViewModel.DeliveryDate" type="text" class="form-control" placeholder="2017-06-04" id="mdate">
<span asp-validation-for="CartDeliveryDateViewModel.DeliveryDate" class="text-danger"></span></div>


 <label class="text-muted ml-2">Delivery Time</label>
 <input asp-for="CartDeliveryDateViewModel.DeliveryTime" type="text" id="date-format" class="form-control" placeholder="21:44">
 <span asp-validation-for="CartDeliveryDateViewModel.DeliveryTime" class="text-danger"></span> </div>
 ووو

درسته دیکه این طوری میشه چون ویو مدل داخلی هست؟

ولی هر کاری میکنم این قسمت فقط تتال وارد متد میشه و اطللعات رو از فرم وارد سشن ذخیره نمیکنه 

public IActionResult SaveDeliveryAndPaymentDetails(CartDeliveryAndPaymentDetails model)

 {
   if (ModelState.IsValid)
   {
     // Save delivery and payment details in session
     var deliveryAndPaymentDetails = new CartDeliveryAndPaymentDetails
     {
       DeliveryDate = model.DeliveryDate,
       DeliveryTime = model.DeliveryTime,
       Details = model.Details,
       PaymentMethod = model.PaymentMethod
     };
 _orderService.SaveDeliveryAndPaymentDetailsInSession(deliveryAndPaymentDetails);

 return RedirectToAction("CheckOut"); // Redirect to the checkout page
   }

   // If model state is not valid, return to the same view with errors
   return RedirectToAction("CheckOut", "Home");
 }
 • 1403/04/07
 • ساعت 10:00

کاربرگرامی ! لطفا به پیام صوتی زیر گوش دهید.


 • 1403/04/07
 • ساعت 11:17

ممنون استاد حل شد بعد از کلی کلنجار🙏🌺


logo-samandehi