• 1399/04/21

مشکل در import ماژول :

سلام استاد خسته نباشید من مشکل import کردن فانکشنی که خودم ساختمو دارم این اررو میده:

 

 

tPSC:/Users/arian/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/python.exe c:/Users/arian/Desktop/pyhton/module1.py

Traceback (most recent call last):

 File "c:/Users/arian/Desktop/pyhton/module1.py", line 42, in <module>

   print(circle.calculate(2))

AttributeError: module 'modulecircle' has no attribute 'calculate'

PS C:\Users\arian\Desktop\pyhton>

logo-samandehi