• 1399/04/25

دستورات linq :

باسلام واحترام

left outer join در سی شارپ (join چند جدول) به چه شکلی نوشته میشه؟(در دستورات linq)

 • 1399/04/25
 • ساعت 10:29

سلام 

class Person
{
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
}

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public Person Owner { get; set; }
}

public static void LeftOuterJoinExample()
{
  Person magnus = new Person { FirstName = "Magnus", LastName = "Hedlund" };
  Person terry = new Person { FirstName = "Terry", LastName = "Adams" };
  Person charlotte = new Person { FirstName = "Charlotte", LastName = "Weiss" };
  Person arlene = new Person { FirstName = "Arlene", LastName = "Huff" };

  Pet barley = new Pet { Name = "Barley", Owner = terry };
  Pet boots = new Pet { Name = "Boots", Owner = terry };
  Pet whiskers = new Pet { Name = "Whiskers", Owner = charlotte };
  Pet bluemoon = new Pet { Name = "Blue Moon", Owner = terry };
  Pet daisy = new Pet { Name = "Daisy", Owner = magnus };

  // Create two lists.
  List<Person> people = new List<Person> { magnus, terry, charlotte, arlene };
  List<Pet> pets = new List<Pet> { barley, boots, whiskers, bluemoon, daisy };

  var query = from person in people
        join pet in pets on person equals pet.Owner into gj
        from subpet in gj.DefaultIfEmpty()
        select new { person.FirstName, PetName = subpet?.Name ?? String.Empty };

  foreach (var v in query)
  {
    Console.WriteLine($"{v.FirstName+":",-15}{v.PetName}");
  }
}

// This code produces the following output:
//
// Magnus:    Daisy
// Terry:     Barley
// Terry:     Boots
// Terry:     Blue Moon
// Charlotte:   Whiskers
// Arlene:

 


logo-samandehi