• 1400/02/17

رابطه جداول :

سلام استاد من یه مشکلی بارابطه ها دارم من یک جدول کالا دارم که سه تا جدول دیگه به این وصل هستن که هر کدوم از سه تا جدول میتونن لیست باشن با dapper نمیتونم تبدیلش به object کنم میشه راهنمایی کنید اگه یکی از روابطو بگیرم درست کار میکنه سه تا با هم کار نمیکنه

var query = "Select * From Article As A Inner Join ArticleImage As AI On A.Code=AI.Code Inner Join ArticleGift As AG On A.Code=AG.Code Inner Join ArticleAmount As AM On A.Code=AM.Code";
        var articleDictionary = new Dictionary<string, Article>();

        var list = _db.Query<Article, ArticleImage, ArticleAmount, ArticleGift, Article>(
            query,
            (article, articleImage, articleAmount, articleGift) =>
            {
              if (!articleDictionary.TryGetValue(article.Code, out var articleEntry))
              {
                articleEntry = article;
                articleEntry.ArticleGifts = new List<ArticleGift>();
                articleEntry.ArticleAmounts = new List<ArticleAmount>();
                articleEntry.ArticleImages = new List<ArticleImage>();
                articleDictionary.Add(articleEntry.Code, articleEntry);
              }
              articleEntry.ArticleImages.Add(articleImage);
              articleEntry.ArticleAmounts.Add(articleAmount);
              articleEntry.ArticleGifts.Add(articleGift);
              return articleEntry;
            },
            splitOn: "Code")
          .Distinct()
          .ToList();
        return list;
 • 1400/02/17
 • ساعت 12:04

سلام 

در آموزش نمونه اش  رو داشتیم دوست من 

مثل همون نمونه عمل کنید 

 

https://stackoverflow.com/questions/37830061/dapper-querymultiple-3-tables


 • 1400/02/17
 • ساعت 13:26

استاد اموزشو کامل دیدم ولی در این مورد چیزی نبود توش


 • 1400/02/17
 • ساعت 13:34

رابطه ها بود دوست من

اون لینک که دادم ببینید


logo-samandehi