• 1401/05/14

خطای Socket closed هنگام آپلود فایل :

سلام استاد

من به وسیله کد زیر میخوام فایل آپلود کنم

 const UpLoad = async () => {
  var RNFS = require('react-native-fs');

  const split = fileaddress.split('/');
  const name = split.pop();
  const setFileName = 'Img';
  const inbox = split.pop();
  const realPath = `${RNFS.TemporaryDirectoryPath}${inbox}/${name}`;
  
  var uploadUrl = 'http://192.168.100.5:7575/api/app/post4';
  var files = [
   {
    name: 'test1',
    filename: 'test1.w4a',
    filepath: realPath,
    filetype: 'audio/x-m4a',
   },
  ];

  var upload = response => {
   var jobId = response.jobId;
   console.log('UPLOAD HAS BEGUN! JobId: ' + jobId);
  };

  var uploadProgress = response => {
   var percentage = Math.floor(
    (response.totalBytesSent / response.totalBytesExpectedToSend) * 100,
   );
   console.log('UPLOAD IS ' + percentage + '% DONE!');
  };

  // upload files
  RNFS.uploadFiles({
   toUrl: uploadUrl,
   files: files,
   method: 'POST',
   headers: {
    Accept: 'application/json',
   },
   // fields: {
   //  id: 'world',
   // },

   // begin: uploadBegin,
   progress: uploadProgress,
  })
   .promise.then(response => {
    if (response.statusCode == 200) {
     console.log('FILES UPLOADED!'); // response.statusCode, response.headers, response.body
    } else {
     console.log('SERVER ERROR');
    }
   })
   .catch(err => {
    // alert(err);
    if (err.description === 'cancelled') {
     // cancelled by user
    }
    console.log(err);
   });
 };

ولی خطای [Error: Socket closed] نمایش میده.

من فایل را با کتابخانه react-native-document-picker اسنتخاب میکنم و uri اون را توی fileaddress ذخیره میکنم

 

 • 1401/05/16
 • ساعت 01:11

سلام دوست من

راهکاری که در این لینک پیشنهاد شده رو تست کن ببین عمل میکنه


 • 1401/05/16
 • ساعت 14:45

قبلا انجام دادم نتیجه نداد.

اپلود فایل را با کتابخانه rn-fetch-blob انجام دادم

سورس کد را میزارم کسی اگه نیاز داشت استفاده کنه

در ابتدا به وسیه کتابخانه react-native-document-picker  فایل را انتخاب میکنیم

const filepicker = async () => {
  try {
   const res = await DocumentPicker.pick({
    type: [
     DocumentPicker.types.images,
     DocumentPicker.types.pdf,
     DocumentPicker.types.audio,
     DocumentPicker.types.video,
    ],
   });
   console.log(
    res[0].uri,
    res[0].type, // mime type
    res[0].name,
    res[0].size,
   );
   setFiletype(res[0].type);
   setFileaddress(res[0].uri);
   setFilename(res[0].name);
  } catch (err) {
   if (DocumentPicker.isCancel(err)) {
    alert('canceled');
   } else {
    alert(err);
   }
  }
 };

و بعد به وسیاه کتابخانه  rn-fetch-blob آپلودمیکنیم

 const upload = async () => {
  try {
   RNFetchBlob.fetch(
    'POST',
    
    'http://192.168.1.100:7575/api/app/post2',
    {
     Authorization: 'Bearer access-token',
     otherHeader: 'foo',
     'Content-Type': 'multipart/form-data',
    },
    [
     {
      name: filename,
      filename: filename,
      type: filetype,
      data: RNFetchBlob.wrap(fileaddress),
     },
    ],
   )
    .then(resp => {
     alert(resp);
    })
    .catch(err => {
     alert(err);
    });
  } catch (error) {
   alert(error);
  }
 };

 • 1401/05/20
 • ساعت 00:14

خیلی ممنونم که به اشتراک گذاشتی

موفق باشی


logo-samandehi