تخفیف های امروز

صفر بود ایدی در لیست

 • 1397/01/14
 • 17 بازدید
 • 4 پاسخ

صفر بود ایدی در لیست :

با سلام وخسته نباشید 
یه مشکل بظاهر ساده
وقتی روی ایم های یه لیست تو زامارین کلیک میکنم قاعدتا e باید حاوی ایدی باشه اما رو هر ایتم ک کلیک میکنم فقط صفر رو نشون میده

چرا؟

f00000b

f00000b

3 پرسش 6 پاسخ
 • 1397/01/14
 • ساعت 11:03

adapter را خودتون ساختید ؟

کد Adapter را قرار دهید

 • 1397/01/14
 • ساعت 11:10

سلام جناب مدائنی بله(باتوجه ب اداپتر شما در اموزش زامارین)
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;

using Android.App;
using Android.Content;
using Android.Content.Res;
using Android.Graphics;
using Android.OS;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;

namespace Panjere
{
  class AdsAdapter : BaseAdapter<Ads>
  {
    private Activity _contex;
    private List<Ads> _list;

    public AdsAdapter(Activity contex, List<Ads> list)
    {
      _contex = contex;
      _list = list;
    }

    public override long GetItemId(int position)
    {
      return _list[position].AdsID;
    }

    public override View GetView(int position, View convertView, ViewGroup parent)
    {
      View view = convertView;

      if (view==null)
      {
        view = _contex.LayoutInflater.Inflate(Resource.Layout.AdsItem, null);
      }

      Ads ads = _list[position];
      view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.lblTitle).Text = ads.Title;
      view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.lblDate).Text = ads.CreateDate.toshamsi();
      view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.lblPrice).Text = ads.Price.ToString("#,0 تومان");
      view.FindViewById<ImageView>(Resource.Id.imgAds).SetImageBitmap(GetImageFromUrl(ads.ImageName));

      return view;
    }

    public override int Count
    {
      get { return _list.Count; }
    }

    public override Ads this[int position]
    {

      get { return _list[position]; }
    }


    public static Bitmap GetImageFromUrl(string Imagename)
    {

      string Url = ApiRepository.ApiUrl + "/AdsPics/" + Imagename;
      Bitmap image = null;

      using (var webclient = new WebClient())
      {
        var imageByte = webclient.DownloadData(Url);
        if (imageByte!=null)
        {
          image = BitmapFactory.DecodeByteArray(imageByte, 0, imageByte.Length);
        }
      }

      return image;

    }


  }
}

 

 • 1397/01/14
 • ساعت 11:46

کد ها درست هستند

چک کنید ببینید id ها در لیست مقدار دارند

 • 1397/01/14
 • ساعت 11:59

استاد ممنون 
بله مقدار داشتن 
مشکل یه اشتباه تایپی تو یکی از کلاس ها بود
سپاس 

logo-samandehi