نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1397/02/08

complex type in linq :

سلام استاد خسته نباشید

استاد در قسمت linqاین مثالی که زدید

 var result5 = people.Select(p => new
      {
        p.Name,
        p.WebSite

      }).ToList();

من این queryدر یک تابع نوشتم و میخواستم خروجی تابع نتیجه همین queryباشد.ولی نوع خروجی تابع نتونستم مشخص کنم.برای همین کلاسی جداگانه ساختم که از همین دوفیلد که داخل selectتشکیل شده ساختم وخروجی لیستی از جنس این کلاس ساختم.داخل تابع لیست ساختم از جنس کلاس مذکور و نتیجه queryرا به این لیست نسبت دادم واین لسیت را returnکردم ولی ارور می دهد ومقدار کویری را در لیست مذکور نمیریزد.میشه کمکم کنید؟ممنون

 • 1397/02/09
 • ساعت 09:02

کدتون را قرار دهید


 • 1397/02/09
 • ساعت 09:29
 class Person
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string WebSite { get; set; }
     
  }

  class MyClass
  {
    public string Name { get; set; }
    public string WebSite { get; set; }
  }

 public List<MyClass> myMethod()
    {
      List<MyClass> myList;
      List<Person> people = new List<Person>();
      Person p1 = new Person();
      p1.ID = 1;
      p1.Name = "Iman Madaeny";
      p1.WebSite = "www.TopLearn.Com";
      people.Add(p1);
      Person p2 = new Person()
      {
        ID = 2,
        Name = "Mina Rezaei",
        WebSite = "www.Barnamenevisan.org"
      };
      people.Add(p2);
      people.Add(new Person() { ID = 3, Name = "Reza Moradi", WebSite = "www.TopDev.ir" });
      myList = people.Where(n => n.Name == "reza").Select(m => new { m.Name, m.WebSite }).ToList();
      return myList;
    }

قسمتی که مقدار کویری به myListنسبت می دهد ارور می دهد

 


logo-samandehilogo-anjoman-senfi