تخفیف های امروز

سوال

 • 1397/02/25
 • 3 بازدید
 • 1 پاسخ

سوال :

Password = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(register.Password, "MD5"),

من الان \ارت ۴ هستم جناب مداءنی و موقع هشتگ کردن password یه خط سبز رنگ زیر کد بالا میاد و پیغام میده که

formsAuthnetication.HashPasswordForStroing is is obsolete.

ایراد از چیه؟

saeedteh

saeedteh

12 پرسش 1 پاسخ
 • 1397/02/25
 • ساعت 09:30

بله میگه این الگوریتم امن نیست

یادم رفت در ویدئو بگم از متد زیر استفاده کنید

    public static string EncodePasswordMd5(string pass) //Encrypt using MD5  
    {
      Byte[] originalBytes;
      Byte[] encodedBytes;
      MD5 md5;
      //Instantiate MD5CryptoServiceProvider, get bytes for original password and compute hash (encoded password)  
      md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
      originalBytes = ASCIIEncoding.Default.GetBytes(pass);
      encodedBytes = md5.ComputeHash(originalBytes);
      //Convert encoded bytes back to a 'readable' string  
      return BitConverter.ToString(encodedBytes);
    }

 

logo-samandehi