تخفیف های امروز

نوید عباپور

پروفایل نوید عباپور

*متخصّص طرّاحی وب از موسّسۀ .Oxford Cert انگلستان؛ توسعه دهندۀ MEVN) Full-Stack) و توسعه دهنده اندروید (React Native)

*مخترع و پژوهشگر در حیطۀ فنّاوری امنیت اطّلاعات

*رتبۀ هفتم اوّلین گروه انتخابی کشوری مسابقات هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف AI 2019 و رتبۀ اوّل مسابقات برنامه نویسی استان اردبیل CCM 2019

*سردبیر نشریّه علمی "رایانش محقق اردبیلی" و مدیر برنامه انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی

*مربّی دوره های برنامه نویسی و مدرّس دوره های فنّاوری های وب در استان تهران، اصفهان و اردبیل

Linkedin

Instagram

Gmail

دوره های استاد نوید عباپور


logo-samandehi