• 1397/01/22

ارسال مدل به اکشن در استیمول :

سلام

من با html.beginform یک مدل رو می فرستم به اکشنم و توی اون داده های مناسب رو میفرستم به stimvcviewer و وقتی تریس میکنم همه چی درسته ولی بعد از رد شدن از اکشن دوباره بر میگرده به همون اکشن و این دفعه مدل خالی . مشکل از کجاست ؟

ممنون از توجهتون

 • 1397/01/23
 • ساعت 09:42

دوست من مثل این میمونه بگید پیدا کنید پرتغال فروش را

باید کدتون رو Trace کنید من نمیتونم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده توی کد شما


 • 1397/01/23
 • ساعت 10:07

 ویو  ارسال داده ها :

 @using (Html.BeginForm("BankAccount_Report", "Report",FormMethod.Post,
          new { id = "BankAccount_Report_form", enctype = "multipart/form-data", @class = "form-material m-t-40" }))
        {
          //@Html.AntiForgeryToken()
          <div class="row show-grid">
            <div class="form-group col-md-3">
              @Html.LabelFor(model => model.RegisterDateFromStr, new { @class = "col-md-12" })
              @Html.TextBoxFor(model => model.RegisterDateFromStr, new { MaxLength = 10, data_mask = "9999/99/99", @class = "form-control form-control-sm form-control-line persian-date" })
              @Html.ValidationMessageFor(model => model.RegisterDateFromStr)
            </div>
            <div class="form-group col-md-3">
              @Html.LabelFor(model => model.RegisterDateToStr, new { @class = "col-md-12" })
              @Html.TextBoxFor(model => model.RegisterDateToStr, new { MaxLength = 10, data_mask = "9999/99/99", @class = "form-control form-control-sm form-control-line persian-date" })
              @Html.ValidationMessageFor(model => model.RegisterDateToStr)
            </div>
            <div class="col-md-3">
              <label>حساب ها</label>
              @Html.DropDownListFor(model => model.TopicID, new SelectList(ViewBag.BankAccount, "id", "text"), "-- انتخاب نمایید --", new { MaxLength = 50, @class = "form-control form-control-sm form-control-line select2" })
              @Html.ValidationMessageFor(model => model.TopicID)
            </div>
          </div>
          <div class="clearfix"></div>
          <div class="text-center">
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="دریافت گزارش">
          </div>

        }

 اکشن :

    public ActionResult BankAccount_Report(VoucherReports voucherReport)
    {
      try
      {        
        var specialtopic = new SpecialTopicBL().Get(a => a.ID == 1).SingleOrDefault();
        List<VoucherDetailVm> LstvoucherDetailVm = GetFullVoucher(voucherReport, specialtopic);

        int BedAmountSum = 0;
        int BesAmountSum = 0;
        foreach (var item in LstvoucherDetailVm)
        {
          BesAmountSum += int.Parse(item.voucherdetail_AmountBes.Replace(",", ""));
          BedAmountSum += int.Parse(item.voucherdetail_AmountBed.Replace(",", ""));
        }

        if (LstvoucherDetailVm.Count() > 0)
        {
          MyCompany Company = SelectCompany();

          StiReport report = new StiReport();
          report.Load(Server.MapPath("~/Reports/BankAccountReport.mrt"));
          report.Compile();
          report["RegisterDateFrom"] = voucherReport.RegisterDateFromStr;
          report["RegisterDateTo"] = voucherReport.RegisterDateToStr;
          report["BedAmountSum"] = string.Format("{0:N0}", BedAmountSum);
          report["BesAmountSum"] = string.Format("{0:N0}", BesAmountSum);
          report.RegBusinessObject("Full_Voucher_Report", LstvoucherDetailVm);
          report.RegBusinessObject("ReportHeader", Company);
          return StiMvcViewer.GetReportSnapshotResult(report);
        }
        else
        {
          Response.StatusCode = (int)System.Net.HttpStatusCode.BadRequest;
          return Content("موردی یافت نشد .", System.Net.Mime.MediaTypeNames.Text.Plain);
        }

      }
      catch (Exception e)
      {
        Response.StatusCode = (int)System.Net.HttpStatusCode.BadRequest;
        return Json("در بارگزاری داده ها مشکلی بوجود آمده است", System.Net.Mime.MediaTypeNames.Text.Plain);
      }
    }

ویو ریپورت :

<body>
  <div>
    @Html.Stimulsoft().StiMvcViewer(new StiMvcViewerOptions()
    {
      Theme = StiTheme.Office2013,
      Actions =
          {
            GetReportSnapshot ="BankAccount_Report",
            ViewerEvent = "ViewerEvent",
          },
    })
  </div>
</body>

 


 • 1397/01/23
 • ساعت 12:58

در ضمن من تریس کردم برای همین میگم دوبار توی تابع میره من سوالم اینکه روال همین رواله ؟


logo-samandehilogo-anjoman-senfi