• 1397/02/01

نصب نشدن hnuget Elma :

من میخاستم آموزش Elmah رو تو پروژم اجرایی کنم متوجه شدم هیج کدوم از nuget ها رونمیتونم اضافه کنم و این ارورو میده

 

 

 An error occurred while retrieving package metadata for 'Newtonsoft.Json.11.0.1' from source 'C:\Users\Administrator\Desktop\FILE\NezginAria\packages'.      0  0    IntelliSense  2

 

 

 

 

خب نصب کرم ولی بازم ارور میده

Object reference not set to an instance of an object.            0    0        IntelliSense    2    

 

  • 1397/02/01
  • ساعت 10:37

ابتدا باید newstonsoft را نصب کنید و بعد elmah

اگر به متن خطا دقت میکردید متوجه میشدید دوست من


  • 1397/02/01
  • ساعت 11:14

خب نصب کرم ولی بازم ارور میده

Object reference not set to an instance of an object.            0    0        IntelliSense    2    


logo-samandehilogo-anjoman-senfi