نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1399/03/06

Format Date Time :

سلام و عرض ادب

میخواستم بدونم برای اینکه بتونم زمانی رو به فرمت مثلا (دو دقیقه پیش) یا (دو روز پیش) تبدیل کنم

آیا باید از کتابخانه خاصی استفاده کنم ؟

میشه یه توضیحی بدید 

با تشکر

 • 1399/03/06
 • ساعت 08:25

سلام

کتابخانه آماده داره ولی من نمیشناسم


 • 1399/03/06
 • ساعت 10:27

سلام

با اجازه استاد مدائنی

public static string getTimeAgo(DateTime strDate)
  {
    string strTime = string.Empty;
    if (IsDate(Convert.ToString(strDate)))
    {
      TimeSpan t = DateTime.UtcNow - Convert.ToDateTime(strDate);
      double deltaSeconds = t.TotalSeconds;

      double deltaMinutes = deltaSeconds / 60.0f;
      int minutes;

      if (deltaSeconds < 5)
      {
        return "Just now";
      }
      else if (deltaSeconds < 60)
      {
        return Math.Floor(deltaSeconds) + " seconds ago";
      }
      else if (deltaSeconds < 120)
      {
        return "A minute ago";
      }
      else if (deltaMinutes < 60)
      {
        return Math.Floor(deltaMinutes) + " minutes ago";
      }
      else if (deltaMinutes < 120)
      {
        return "An hour ago";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60))
      {
        minutes = (int)Math.Floor(deltaMinutes / 60);
        return minutes + " hours ago";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 2))
      {
        return "Yesterday";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 7))
      {
        minutes = (int)Math.Floor(deltaMinutes / (60 * 24));
        return minutes + " days ago";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 14))
      {
        return "Last week";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 31))
      {
        minutes = (int)Math.Floor(deltaMinutes / (60 * 24 * 7));
        return minutes + " weeks ago";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 61))
      {
        return "Last month";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 365.25))
      {
        minutes = (int)Math.Floor(deltaMinutes / (60 * 24 * 30));
        return minutes + " months ago";
      }
      else if (deltaMinutes < (24 * 60 * 731))
      {
        return "Last year";
      }

      minutes = (int)Math.Floor(deltaMinutes / (60 * 24 * 365));
      return minutes + " years ago";
    }
    else
    {
      return "";
    }
  } 
public static bool IsDate(string o)
  {
    DateTime tmp;
    return DateTime.TryParse(o, out tmp);
  } 

logo-samandehilogo-anjoman-senfi