• 1399/03/08

عدم نصب پکیج :

پکیج سوم از قسمت دوم می خوام نصب کنم که نمیشه و با این مشکل روبه رو میشم لطفا توضیح دقیق بهم بدین چون از تو سرچا چیزی متوجه نشدم

Severity Code Description Project File Line Suppression State

Error  Package 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet 2.0.3' has a package type 'DotnetCliTool' that is not supported by project 'TopLearn.DataLayer'.    

 

  • 1399/03/08
  • ساعت 15:21

سلام 

این بسته دیگه نیاز نیست 

نصب نکنید


logo-samandehi