نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1399/03/14

Delete Product :

سلام استاد

برای حذف کردن محصول این کد زدم ولی ارور value cano be null میده

کد :

  [HttpPost, ActionName("Delete")]

       [ValidateAntiForgeryToken]

       public ActionResult DeleteConfirmed(int id)

       {

           Product_Selected_Groups product_Selected_Groups = db.Product_Selected_Groups.Find(id);

           Products products = db.Products.Find(id);

           db.Product_Selected_Groups.Remove(product_Selected_Groups);

           db.Products.Remove(products);

           db.SaveChanges();

           return RedirectToAction("Index", new { id = products.ProductsID });

       }

  • 1399/03/14
  • ساعت 11:56

دیباگ کنید مشکل پیدا میشه 

 


  • 1399/03/14
  • ساعت 13:07

سلام اقا میلاد منم همین مشکل رو داشتم ولی جوابش خیلی راحت تر هست از این کد ها .

دقیقا مثل Edit عمل کنین .

 

       // POST: Admin/Products/Delete/5

       [HttpPost, ActionName("Delete")]

       [ValidateAntiForgeryToken]

       public ActionResult DeleteConfirmed(int id)

       {

           Products products = db.Products.Find(id);

 

 

           if (products.ImageName != "no photo.jpg")

           {

               System.IO.File.Delete(Server.MapPath("/Images/ProductImages/" + products.ImageName));

               System.IO.File.Delete(Server.MapPath("/Images/ProductImages/Thumb/" + products.ImageName));

           }

           db.Product_Tags.Where(t => t.ProductID == products.ProdctID).ToList().ForEach(t => db.Product_Tags.Remove(t));

           db.Product_Selected_Groups.Where(g => g.ProductID == products.ProdctID).ToList().ForEach(g => db.Product_Selected_Groups.Remove(g));

           db.Products.Remove(products);

           db.SaveChanges();

           return RedirectToAction("Index");

       }

 

داول عکس رو پاک کنین 

بعد تگ هارو 

بعد هم کلمات کلیدی 

بعد خود Product

اخر هم  db.saveChange();


  • 1399/03/16
  • ساعت 18:04

سلام ممنونم

یه سوال شما برای اینکه سبد خرید توی پنا ادمین نشان بدید چکار کردید؟


logo-samandehilogo-anjoman-senfi