نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1399/03/17

خطادر گزارشگیری بااستفاده ازاستیمول سافت :

باسلام واحترام

Empty = "Enumeration yielded no results

"

در exception آن این پیام رامیدهد البته reqvm پرمیشه واطلاعات درستی را نشان میدهدمیشه لطفا راهنمایی بفرمائید

 

 var report = new StiReport();

      report.Load(Server.MapPath("/Reports/reportselect.mrt"));

      report.Compile();

      report["centerId"] = centerId;
      report["fdate"] = fdate;
      report["tdate"] = tdate;
    
      report.RegBusinessObject("dt", reqvm.ToList());
         
      return StiMvcViewer.GetReportSnapshotResult(HttpContext, report);
logo-samandehilogo-anjoman-senfi