• 1399/03/26

ثبت اطلاعات از سایت در سی شارپ :

سلام من این کد رو نوشتم که عدد eps  از سایت نماد شبندر بورس بگیرم توسط سی شارپ و در لیبل چام بشه بعد از زدن دکمه دget  اما نم اید و notfound میآید لطفا بگین کجاش اشتباه هست و چه تغیراتی داخلش بدم

 

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace GetDigikalaPrice
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = "35366681030756042"; // Product ID (dkp-711783)
      button1.Text = "Get";
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Text = "Wait...";
      button1.Enabled = false;
      Application.DoEvents();
      var url = "http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=" + textBox1.Text;
      var page = GetPage(url);
      var classId = "connKO";
      var regex = new Regex("<td>"+"1060:"+"</td>", RegexOptions.IgnoreCase);
      var match = regex.Match(page);
      label1.Text = (match.Success) ? match.Groups["price"].Value : "Not found!";
      button1.Text = "Get";
      button1.Enabled = true;
    }

    private static string GetPage(string url)
    {
      try
      {
        var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        request.CookieContainer = new CookieContainer();
        request.Proxy = WebRequest.DefaultWebProxy;
        request.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36";
        request.ProtocolVersion = HttpVersion.Version10;
        request.Accept = "*/*";
        request.ContentType = "text/html";
        request.ContentLength = 0;
        using (var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
        {
          var stream = response.GetResponseStream();
          if (stream == null)
          {
            return string.Empty;
          }
          using (var reader = new StreamReader(stream))
          {
            return reader.ReadToEnd();
          }
        }
      }
      catch
      {
        return "";
      }
    }
  }
}
logo-samandehi