• 1399/04/05

دلیت نشدن کاربر :

سلام استاد خسته باشید .

من در قسمت 30 به یه مشکل بزرگ بر خوردم لطفا کمکم کنید وقتی میخوام دلیت بشه کاربر انجام نمیشه کل کدام رو هم مصل شما نوشتم

اینم جفت کدام لطفا کمکم کنید

<?php

define('DB_HOST' , 'localhost');
define('DB_USER' , 'root');
define('DB_PASS' , '');
define('DB_NAME' , 'crud');

try {
  $conn = new PDO('mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME, DB_USER , DB_PASS);
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE , PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $conn->exec('SET NAMES utf8 ');
}
catch (PDOException $e){
  echo $e->getMessage();
}
<?php
require_once 'dbconfig.php';
  if(isset($_REQUEST['del'])){

    $userId = intval($_GET['del']);
    $sql = 'DELETE from users WHERE id=:id';
    $query = $conn->prepare($sql);
    $query->bindParam(':id',$userID,PDO::PARAM_STR);
    $query->execute();
    echo "<script>alert('record deleted successfully');</script>";
    echo "<script>window.location.href='index.php'</script>";
  }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>پروژه عملی</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="container border p-4 mt-4">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <h3 class="p-3 pt-5">TopLearn.com</h3>
        <hr />
        <a href="#"><button class="btn btn-primary font-16 m-3">وارد کردن رکورد</button></a>
        <div class="table-responsive">
          <table id="mytable" class="table table-bordered table-striped m-2">
            <thead>
              <th>شناسه</th>
              <th>نام</th>
              <th>نام خانوادگی</th>
              <th>ایمیل</th>
              <th>شماره</th>
              <th>آدرس</th>
              <th>تاریخ ساخت</th>
              <th>ویرایش</th>
              <th>حذف</th>
            </thead>
            <tbody>
            <?php
             $sql = "SELECT firstName , lastName , email , id , phone , address , created_at FROM users";
             $query = $conn->prepare($sql);
             $query->execute();
             $results = $query->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
             $id = 1 ;
             if ($query->rowCount() > 0 ){
              foreach ($results as $result ){
            ?>
              <tr>
                <td>
                  <?php echo $id ;?>
                </td>
                <td>
                  <?php echo $result->firstName ?>
                </td>
                <td>
                  <?php echo $result->lastName ?>
                </td>
                <td>
                  <?php echo $result->email ?>
                </td>
                <td>
                  <?php echo $result->phone ?>
                </td>
                <td>
                  <?php echo $result->address ?>
                </td>
                <td>
                  <?php echo $result->created_at ?>
                </td>

                <td><a href="update.php?id=<?php echo $result->id?>"><button class="btn btn-warning"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></button></a></td>

                <td><a href="index.php?del=<?php echo $result->id?>"><button class="btn btn-danger" onClick="return confirm('آیا حذف انجام شود');"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></button></a></td>
              </tr>
            <?php
                $id++;
              }}
            ?>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

</html>
 • 1399/04/05
 • ساعت 10:45

با سلام خدمت شما همراه عزیز

 

با همون روشی که بهتون یاد دادم از خط هایی که بهش مشکوک هستید دامپ بگیرید ایراد مشخص میشه


 • 1399/04/05
 • ساعت 10:52

مشکلی توش ندیدم ارور نمیده فقط دلیت انجام نمیشه بازم اگه مشکل رو پیدا کردید ممنون میشم بهم بگید


 • 1399/04/06
 • ساعت 14:45
    $query->bindParam(':id',$userID,PDO::PARAM_STR);

 • 1399/04/06
 • ساعت 14:45

userId تعریف کردید در خط بالا ولی اینجا نوشتید userID


logo-samandehi