• 1399/04/07

مشکل در استفاده از اسکریپت kendo :

سلام استاد

من در استفاده از اسکریپت kendo با خطا های زیر مواجه شدم :

 

Create:382 Mixed Content: The page at 'https://localhost:44398/Admin/Sliders/Create' was loaded over HTTPS, but requested an insecure stylesheet 'http://cdn.kendostatic.com/2013.2.918/styles/kendo.common.min.css'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
Mixed Content: The page at 'https://localhost:44398/Admin/Sliders/Create' was loaded over HTTPS, but requested an insecure stylesheet 'http://cdn.kendostatic.com/2013.2.918/styles/kendo.default.min.css'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
Mixed Content: The page at 'https://localhost:44398/Admin/Sliders/Create' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
morris.js:78 Uncaught Error: Graph container element not found
  at Area.Grid [as constructor] (morris.js:78)
  at Area.Line [as constructor] (morris.js:715)
  at new Area (morris.js:1302)
  at Object.Area (morris.js:1295)
  at HTMLDocument.<anonymous> (dashboard-demo.js:3)
  at c (jquery-1.10.2.js:4)
  at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.10.2.js:4)
  at Function.ready (jquery-1.10.2.js:4)
  at HTMLDocument.q (jquery-1.10.2.js:4)
 • 1399/04/08
 • ساعت 19:48

واسه منم کار نکرد kendo


 • 1399/04/08
 • ساعت 20:11

مستنداتش رو قبل از استفاده مطالعه کنید 

شاید cdn ها تغییر کرده و البته که تحریم هم کرده 


logo-samandehi