• 1399/04/30

خطا هنگام شارژ کیف پول :

موقع شارژ حساب این خطا رو دارم بررسی  کردم چیزی به ذهنم نمیاد لطفا کمک کنید.

SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Wallets_WalletTypes_TypeId". The conflict occurred in database "LatinMediaCore_DB", table "dbo.WalletTypes", column 'TypeId'. The statement has been terminated.
 • 1399/04/30
 • ساعت 17:36

سلام

متن ارور کاملا مشخصه 

از مترجم گوگل استفاده کنید


 • 1399/04/30
 • ساعت 17:39

میگه محدودیت داره آخه چه مشکلی داره ؟!!!!!


 • 1399/04/30
 • ساعت 17:42

رابطه جداولی که گفته را بررسی کنید مخصوصا جدول walletTypes که مقدار درست وارد Wallet بشه


 • 1399/04/30
 • ساعت 17:44
 public class Wallet
  {
    [Key]
    public int WalletId { get; set; }

    [Display(Name = "نوع تراکنش")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]

    [ForeignKey("WalletType")]
    public int TypeId { get; set; }

    [Display(Name = "کاربر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int UserId { get; set; }

    [Display(Name = "مبلغ")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int Amount { get; set; }

    [Display(Name = "شرح")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(500, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string Description { get; set; }

    [Display(Name = "تایید شده")]
    public bool IsPay { get; set; }

    [Display(Name = "تاریخ")]
    public DateTime CreateDate { get; set; }

    #region Relations

    public User.User User { get; set; }

    public WalletType WalletType { get; set; }


    #endregion
  }
}

 

public class WalletType
  {
    [Key,DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
    public int TypeId { get; set; }

    [Required]
    [MaxLength(50)]
    public string TypeTitle { get; set; }


    #region Relations

    public List<Wallet> Wallets { get; set; }

    #endregion
  }
}

 • 1399/04/30
 • ساعت 17:47

با نمونه مقایسه کنید 

مقدار داخل جدول walletType مهم تره


 • 1399/04/30
 • ساعت 17:54

استاد این جداول منه 


logo-samandehi