• 1400/01/18

مثال php.net :

با سلام .  استاد این مقدار  foreach  رو من نفهمیدم  توی این مثال  که در وبسایت  php,net بود .مقادیر output چرا این طوری شده ؟  علامت  & کنار  $value به چه  معنی  هست . unset برای چی  نکرده ؟

<?php
$arr = array(1234);
foreach ($arr as &$value) {
   $value $value 2;
}
// $arr is now array(2, 4, 6, 8)

// without an unset($value), $value is still a reference to the last item: $arr[3]

foreach ($arr as $key => $value) {
   // $arr[3] will be updated with each value from $arr...
   echo "{$key} => {$value} ";
   print_r($arr);
}
// ...until ultimately the second-to-last value is copied onto the last value

// output:
// 0 => 2 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 2 )
// 1 => 4 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 4 )
// 2 => 6 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 6 )
// 3 => 6 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 6 )
?>

  • 1400/01/19
  • ساعت 14:28

با سلام خدمت شما همراه عزیز

 

پاسختون در سوال قبل ارسال شد


logo-samandehi