• 1400/01/24

مشکل insert کردن اطلاعات به SSMS :

سلام ...

ببخشید من تمام کارهای جلسه 19 و 20 دوره مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ رو انجام دادم و برای قسمت 19 موفقیت آمیز بود یعنی تونستم اطلاعات بانک رو توی جدول نمایش بدم اما وقتی کدهای جلسه 20 رو مینویسم نمیتونه اطلاعات رو وارد sql server  کنه و همون پیامی رو که خودم برای false شدنش نوشتم نشون میده یعنی عملیات با شکست مواجه شد .

تمام کد هایی که تو برنامه نوشتم درسته چون با برنامه ای که آقای مدائنی نوشتن هم امتحان کردم نشد (البته توی برنامه آقای مدائنی اسم بانک رو تغییر دادم و اسم بانک خودم رو گذاشتم )

ممنون میشم مشکلم رو حل کنید

 • 1400/01/24
 • ساعت 17:46

سلام. کدها ؟


 • 1400/01/28
 • ساعت 14:01

کد های  Interface  به نام ICantactsRepozatory 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data;

namespace Contacts_asli
{
  interface ICantactsRepozatory
  {
    DataTable SellectAll();
    DataTable Sellectrow(int contactid);

    bool Insert(string name,string family , string mobile , string email ,string age , string address);

    bool Update(int contactId ,string name, string family, string mobile, string email, string age, string address);

    bool Delete(int cotactId);


  }
}

کدهای کلاسی که توی پوشه Servies هست به نام ContactRepository

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace Contacts_asli
{
  class ContactRepository : ICantactsRepozatory
  {
    private string connectionstring = "Data Source =.;Initial Catalog = Contacts ; User ID = ** ;Password =***********"; 
    public bool Delete(int cotactId)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public bool Insert(string name, string family, string mobile, string email, string age, string address)
    {
      SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionstring);

      try
      {

        string sql = "insert into MyContacts (Name,Family,Mobile,Emaile,Age,Address) valus (@name,@family,@mobile,@emaile,@age,@address)";
        SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection);
        command.Parameters.AddWithValue("@name", name);
        command.Parameters.AddWithValue("@family", family);
        command.Parameters.AddWithValue("@mobile", mobile);
        command.Parameters.AddWithValue("@emaile", email);
        command.Parameters.AddWithValue("@age", age);
        command.Parameters.AddWithValue("@address", address);
        connection.Open();
        command.ExecuteNonQuery();

        return true;
      }      catch
      {
        return false;
      }
      finally
      {
        connection.Close();
      }
    }


    public DataTable SellectAll()
    {
      string qury = "select * from MyContacts";
      SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionstring);
      SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(qury, connection);
      DataTable data = new DataTable();
      adapter.Fill(data);
      return data;

    }

    public DataTable Sellectrow(int contactid)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public bool Update(int contactId, string name, string family, string mobile, string email, string age, string address)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

کد های فرم اصلی به نام Form1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Contacts_asli
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    ICantactsRepozatory Repozatory;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Repozatory = new ContactRepository();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      BindGride();
    }

    private void BindGride()
    {
      dgContacts.AutoGenerateColumns = false;
      dgContacts.DataSource = Repozatory.SellectAll();
    }

    private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      BindGride();

    }

    private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      frmAddOrEdit frm = new frmAddOrEdit();
      frm.ShowDialog();
      if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
      {
        BindGride();
      }
    }
  }
}

کدهای فرم افزودن شخص به نام frmAddOrEdit

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Contacts_asli
{
  public partial class frmAddOrEdit : Form
  {
    ICantactsRepozatory Repozatory;
    public frmAddOrEdit()
    {
      InitializeComponent();
      Repozatory = new ContactRepository();
    }

    private void frmAddOrEdit_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    bool ValidateInputs()
    {
      if (txtname.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("لطفا نام را وارد کنید!", "ارور", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return false;
      }
      if (txtfamily.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("لطفا نام خانوادگی را وارد کنید!", "ارور", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return false;
      }
      if (txtmobile.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("لطفا موبایل را وارد کنید!", "ارور", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return false;
      }
      if (txtage.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("لطفا سن را وارد کنید!", "ارور", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return false;
      }
      if (txtemail.Text=="")
      {
        MessageBox.Show("لطفا ایمیل را وارد کنید!", "ارور", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return false;
      }


      return true;
    }

    private void btnsubmit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ValidateInputs())
      {
        bool isSuccess = Repozatory.Insert(txtname.Text, txtfamily.Text, txtmobile.Text, txtemail.Text, txtage.Text, txtaddres.Text);

        if (isSuccess == true)
        {
          MessageBox.Show("عملیات با موفقیت انجام شد", "عملیات موفق", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); ;
          DialogResult = DialogResult.OK;
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("عملیات با شکست مواحه شد", "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); ;
        }

      }
    }
  }
}

اطلاعات اشخاصی که توی sql هستن رو به درستی توی فرم اصلی نشون میده فقط موقع افزودن شخص جدید پیام زیر میاد


 • 1400/01/28
 • ساعت 14:10

اینم عکس sql من 


 • 1400/01/28
 • ساعت 14:16

سلام. کدها زیاده و نمیشه خط به خط خوند، دیباگ کنید


logo-samandehi