• 1400/01/29

خطای jvm :

 

اینا کدای منه{پایین}

(نمی دونم مشکل کار از کجاست

اگه مشکل از jvm هست 

بگین چهکنم)

fun main() {
  println("Please enter number1: ")
  var line: String = readLine()!!
  val number1: Int = line.toInt()

  println("Please enter number2: ")
  line = readLine()!!
  val number2: Int = line.toInt()

  println("Sumation of these two numbers is ${number1 + number2}")
}

اینا هم اون ارور هایی که میده [پایین]

Kotlin: [Internal Error] java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class com.intellij.pom.java.LanguageLevel
	at com.intellij.core.CoreLanguageLevelProjectExtension.<init>(CoreLanguageLevelProjectExtension.java:26)
	at com.intellij.core.JavaCoreProjectEnvironment.<init>(JavaCoreProjectEnvironment.java:42)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinCoreProjectEnvironment.<init>(KotlinCoreProjectEnvironment.kt:26)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinCoreEnvironment$ProjectEnvironment.<init>(KotlinCoreEnvironment.kt:121)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinCoreEnvironment$Companion.createForProduction(KotlinCoreEnvironment.kt:425)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.K2JVMCompiler.createCoreEnvironment(K2JVMCompiler.kt:226)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.K2JVMCompiler.doExecute(K2JVMCompiler.kt:152)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.K2JVMCompiler.doExecute(K2JVMCompiler.kt:52)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.common.CLICompiler.execImpl(CLICompiler.kt:88)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.common.CLICompiler.execImpl(CLICompiler.kt:44)
	at org.jetbrains.kotlin.cli.common.CLITool.exec(CLITool.kt:98)
	at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl.compile(CompileServiceImpl.kt:1500)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:78)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:567)
	at java.rmi/sun.rmi.server.UnicastServerRef.dispatch(UnicastServerRef.java:357)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.Transport$1.run(Transport.java:200)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.Transport$1.run(Transport.java:197)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:691)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.Transport.serviceCall(Transport.java:196)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.handleMessages(TCPTransport.java:587)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run0(TCPTransport.java:828)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.lambda$run$0(TCPTransport.java:705)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run(TCPTransport.java:704)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1130)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:630)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:831)

خودم فکر میکنم مشکل از jvm هستش ولی نمی دونم چیکار کنم

باید jvm رو دانلود کنم ؟؟؟؟؟         اگه دانلود کردم چجوری به IDE بشناسونمش؟؟؟؟؟

jvm رو از کجا دانلود کنم؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 
مشکل از کجاست؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

logo-samandehi logo-anjoman-senfi