• 1400/02/02

ارسال عکس با CKEditor :

سلام استاد خسته نباشید 

استاد چطوری میشه با CKEditor عکس را به سرور node.js ارسال کرد ؟؟

استاد اگه امکانش هست این را آموزش بدید و به دوره اضافه کنید چون واقعا من از داکیومنت های CKEditor هیچی نفهمیدم 🙏🏻🙏🏻

 

استاد مشکل کد های من کجاس ؟؟

 

import React from "react";

import { CKEditor } from "@ckeditor/ckeditor5-react";
import ClassicEditor from "@ckeditor/ckeditor5-build-classic";

const CustomCKEditor = (props) => {
  const { value, onChange } = props;

  const custom_config = {
    extraPlugins: [MyCustomUploadAdapterPlugin],
    language: "fa",
    placeholder: 'محتوای پست را اینجا بنویسید',
  };

  return (
    <CKEditor
      required
      editor={ClassicEditor}
      config={custom_config}
      data={value}
      onChange={(event, editor) => {
        const data = editor.getData();
        onChange(data);
      }}
    />
  );
};

function MyCustomUploadAdapterPlugin(editor) {
  editor.plugins.get("FileRepository").createUploadAdapter = (loader) => {
    return new MyUploadAdapter(loader);
  };
}

class MyUploadAdapter {
  constructor(props) {
    // CKEditor 5's FileLoader instance.
    this.loader = props;
    // URL where to send files.
    this.url = `${process.env.REACT_APP_PUBLIC_URL}/upload/image`;
  }

  // Starts the upload process.
  upload() {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      this._initRequest();
      this._initListeners(resolve, reject);
      this._sendRequest();
    });
  }

  // Aborts the upload process.
  abort() {
    if (this.xhr) {
      this.xhr.abort();
    }
  }

  // Example implementation using XMLHttpRequest.
  _initRequest() {
    const xhr = (this.xhr = new XMLHttpRequest());

    xhr.open("POST", this.url, true);
    xhr.responseType = "json";
    xhr.setRequestHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    xhr.setRequestHeader("Authorization", localStorage.getItem("token"));
  }

  // Initializes XMLHttpRequest listeners.
  _initListeners(resolve, reject) {
    const xhr = this.xhr;
    const loader = this.loader;
    const genericErrorText = "Couldn't upload file:" + ` ${loader.file.name}.`;

    xhr.addEventListener("error", () => reject(genericErrorText));
    xhr.addEventListener("abort", () => reject());
    xhr.addEventListener("load", () => {
      const response = xhr.response;
      if (!response || response.error) {
        return reject(
          response && response.error ? response.error.message : genericErrorText
        );
      }

      // If the upload is successful, resolve the upload promise with an object containing
      // at least the "default" URL, pointing to the image on the server.
      resolve({
        default: response.s3Url,
      });
    });

    if (xhr.upload) {
      xhr.upload.addEventListener("progress", (evt) => {
        if (evt.lengthComputable) {
          loader.uploadTotal = evt.total;
          loader.uploaded = evt.loaded;
        }
      });
    }
  }

  // Prepares the data and sends the request.
  _sendRequest() {
    const data = new FormData();

    this.loader.file.then((result) => {
      data.append("file", result);
      this.xhr.send(data);
    });
  }
}

export default CustomCKEditor;
logo-samandehi