• 1400/02/14

ترکیب کد ها2 :

میخواستم بدونم چطور میتونم کد پروژه نهایی رو با کدی که اخر نوشتید ترکیب کنم چون چند بار امتحان کردن خطا داد

runfile('C:/Users/mis/Final Complete2.py', wdir='C:/Users/mis')

993/993 [==============================] - 20s 17ms/step - loss: 0.0090 - accuracy: 0.0000e+00

<Figure size 1152x576 with 0 Axes>

Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\mis\Final Complete2.py", line 384, in <module>

   xtest=np.reshape(xtest,(xtest.shape[0],xtest.shape[1],1))

 

 File "<__array_function__ internals>", line 5, in reshape

 

 File "C:\Users\mis\anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py", line 299, in reshape

   return _wrapfunc(a, 'reshape', newshape, order=order)

 

 File "C:\Users\mis\anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py", line 58, in _wrapfunc

   return bound(*args, **kwds)

 

ValueError: cannot reshape array of size 200 into shape (1,100,1)

 

 

 

این ارور رومیده

  • 1400/02/14
  • ساعت 20:54

سلام

توضیحات مربوط به shape داده ها و مفهوم آرگمان ها رو مجددا ببینید.

ابعاد داده های شما برای الگوریتمی که نوشتید درست نیست.


logo-samandehi