• 1400/02/22

ارور AUTH_PASSWORD_VALIDATORS :

سلام، روی هاست مشهد هاست، mysqlclient ارور میده، پشتیبانی میگه از ماژول جایگزین PyMySql استفاده کن، وقتی هم الان migrate میزنم ارور   AUTH_PASSWORD_VALIDATORS[ invaid syntax رو میده

 

 

 File "/home/vivaroid/virtualenv/VivaRoid/3.8/lib/python3.8/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 363, in execute
  settings.INSTALLED_APPS
 File "/home/vivaroid/virtualenv/VivaRoid/3.8/lib/python3.8/site-packages/django/conf/__init__.py", line 82, in __getattr__
  self._setup(name)
 File "/home/vivaroid/virtualenv/VivaRoid/3.8/lib/python3.8/site-packages/django/conf/__init__.py", line 69, in _setup
  self._wrapped = Settings(settings_module)
 File "/home/vivaroid/virtualenv/VivaRoid/3.8/lib/python3.8/site-packages/django/conf/__init__.py", line 170, in __init__
  mod = importlib.import_module(self.SETTINGS_MODULE)
 File "/home/vivaroid/virtualenv/VivaRoid/3.8/lib64/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
  return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 779, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 916, in get_code
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 846, in source_to_code
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
 File "/home/vivaroid/VivaRoid/VivaRoid/settings.py", line 100
  AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
  ^
SyntaxError: invalid syntax
 • 1400/02/22
 • ساعت 16:32

سلام وقت بخیر

شما دارید SyntaxError: invalid syntax میگیرید

این ربطی به نصب پکیج نداره

کدهاتون رو بررسی کنید

بالاش نوشته این ادرس :

/home/vivaroid/VivaRoid/VivaRoid/settings.py", line 100

این رو بررسی کنید ببینید مشکلش چیه 


 • 1400/02/22
 • ساعت 16:41

دستور و کد من اینه python manage.py migrate 

کاملا طبق آموزش ها پیش رفتم، خط 100 اینه 


# Password validation
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/settings/#auth-password-validators
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator',
  },
]

logo-samandehi