• 1401/05/14

خطای permitions در پروژه :

سلام استاد وقتتون بخیر، من کل پروژتون رو به صورت کامل منتقل کردم و کتابخونه هارو نصب کردم اما موقعی ک دستور python manage.py makemigrations رو میزنم با خطای permitions مواجه میشم؟ نسخه جنگو 4.1

سرچ کردم اما راه کارسازی پیدا نکردم

"""
Django settings for ShopProject project.

Generated by 'django-admin startproject' using Django 4.1.

For more information on this file, see
https://docs.djangoproject.com/en/4.1/topics/settings/

For the full list of settings and their values, see
https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/settings/
"""

from pathlib import Path

# Build paths inside the project like this: BASE_DIR / 'subdir'.
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent


# Quick-start development settings - unsuitable for production
# See https://docs.djangoproject.com/en/4.1/howto/deployment/checklist/

# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET_KEY = 'django-insecure-9+ux%ia*#e!o01e5@5)$v(l)s--3=af$v#45lfm7)+dti+%*r^'

# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = True

ALLOWED_HOSTS = []


# Application definition

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  #internal apps
  'account_module',
  'home_module',
  'product_module',
  'contact_module',
  'site_module',
  'article_module',
  'user_panel_module',
  'order_module',
  'admin_panel',
  'polls',
  #external apps
  'django_render_partial',
  'sorl.thumbnail',
  'jalali_date',
  'widget_tweaks',
]

MIDDLEWARE = [
  'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
  'django.middleware.common.CommonMiddleware',
  'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
  'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
  'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]

ROOT_URLCONF = 'ShopProject.urls'

TEMPLATES = [
  {
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
    'DIRS': [BASE_DIR / 'templates']
    ,
    'APP_DIRS': True,
    'OPTIONS': {
      'context_processors': [
        'django.template.context_processors.debug',
        'django.template.context_processors.request',
        'django.contrib.auth.context_processors.auth',
        'django.contrib.messages.context_processors.messages',
      ],
    },
  },
]

WSGI_APPLICATION = 'ShopProject.wsgi.application'


# Database
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/settings/#databases

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
  }
}


# Password validation
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/settings/#auth-password-validators

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator',
  },
]


# Internationalization
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/topics/i18n/

LANGUAGE_CODE = 'en-us'

TIME_ZONE = 'UTC'

USE_I18N = True

USE_L10N = True

USE_TZ = True


# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/howto/static-files/

STATIC_URL = 'static/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'uploads'
MEDIA_URL = '/medias/'

STATICFILES_DIRS = [
  BASE_DIR / 'static'
]
# Default primary key field type
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/settings/#default-auto-field

DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'

EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_USE_TLS = True
# EMAIL_HOST = 'smtp.gmail.com'
# EMAIL_HOST_USER = 'onionarchitecturemvc@gmail.com'
# EMAIL_HOST_PASSWORD = 'djangotoplearn@pass'
EMAIL_PORT = 587

# default settings
JALALI_DATE_DEFAULTS = {
  'Strftime': {
    'date': '%y/%m/%d',
    'datetime': '%H:%M:%S _ %y/%m/%d',
  },
  'Static': {
    'js': [
      # loading datepicker
      'admin/js/django_jalali.min.js',
      # OR
      # 'admin/jquery.ui.datepicker.jalali/scripts/jquery.ui.core.js',
      # 'admin/jquery.ui.datepicker.jalali/scripts/calendar.js',
      # 'admin/jquery.ui.datepicker.jalali/scripts/jquery.ui.datepicker-cc.js',
      # 'admin/jquery.ui.datepicker.jalali/scripts/jquery.ui.datepicker-cc-fa.js',
      # 'admin/js/main.js',
    ],
    'css': {
      'all': [
        'admin/jquery.ui.datepicker.jalali/themes/base/jquery-ui.min.css',
      ]
    }
  },
}
ERRORS:
account_module.User.groups: (fields.E304) Reverse accessor 'Group.user_set' for 'account_module.User.groups' clashes with reverse accessor for 'auth.User.groups'.
	HINT: Add or change a related_name argument to the definition for 'account_module.User.groups' or 'auth.User.groups'.
account_module.User.user_permissions: (fields.E304) Reverse accessor 'Permission.user_set' for 'account_module.User.user_permissions' clashes with reverse accessor for 'auth.User.user_permissions'.
	HINT: Add or change a related_name argument to the definition for 'account_module.User.user_permissions' or 'auth.User.user_permissions'.
auth.User.groups: (fields.E304) Reverse accessor 'Group.user_set' for 'auth.User.groups' clashes with reverse accessor for 'account_module.User.groups'.
	HINT: Add or change a related_name argument to the definition for 'auth.User.groups' or 'account_module.User.groups'.
auth.User.user_permissions: (fields.E304) Reverse accessor 'Permission.user_set' for 'auth.User.user_permissions' clashes with reverse accessor for 'account_module.User.user_permissions'.
	HINT: Add or change a related_name argument to the definition for 'auth.User.user_permissions' or 'account_module.User.user_permissions'.

System check identified 4 issues (0 silenced).														
 • 1401/05/14
 • ساعت 17:56

با سلام.

 

فایل settings را برای بررسی بیشتر ارسال کنید.


 • 1401/05/14
 • ساعت 18:59

این پست را ببینید و مراحل را به ترتیب انجام دهید.


 • 1401/05/15
 • ساعت 11:56

ممنون کاملا مطالعه کردم و انجام دادم ولی درست نشد، فهمیدم مشکل از اپ account هست ممنون میشم فایلو بررسی کنین

پوشه اکانت و اپ اصلی:

 https://drive.google.com/file/d/1t-juu5LWn4vf79kO8diHAJn0_1nYI18D/view?usp=sharing

 

پوشه کل پروژه با حجم 80mb:

https://drive.google.com/file/d/1nbNx8Q3noP0SpUcQ7KpAVx21SmLa-gI0/view?usp=sharing


 • 1401/05/15
 • ساعت 14:54

پوشه اکانت و اپ اصلی

را دیدم. در فایل settings باید این مورد را اضافه کنید تا از مدل user ی که نوشتید، استفاده کند.

AUTH_USER_MODEL = 'account_module.User'

 


 • 1401/05/15
 • ساعت 15:16

سلام خدمت شما دوست عزیز

پاسخ دوستمون Weby صحیح هستش


logo-samandehi