• 1397/01/16

ارسال همزمان دو متد where و  orderby :

سلام چطوری برای این متد همزمان هم where وهم  orderby ترسال کنینم 

 

 public virtual IEnumerable<TEntity> Get(Expression<Func<TEntity,bool>> where=null,Func<IQueryable<TEntity>,IOrderedQueryable<TEntity>> orderby=null,string includes="")
        {
            IQueryable<TEntity> query = _dbset;

            if (where != null)
            {
                query = query.Where(where);
            }

            if (orderby != null)
            {
                query = orderby(query);
            }

            if (includes != "")
            {
                foreach (string include in includes.Split(','))
                {
                    query = query.Include(include);
                }
            }

 

 

db.Parameterr.Get(x =>  x.tepy == "State")

 • 1397/01/16
 • ساعت 18:28

پارمتر دوم متد Get میتونید Sort را تعیین کنید

به ترتیب پارامتر ها عمل کنید


 • 1397/01/16
 • ساعت 18:36

ممکن نمونه کد بدید متوجه نشدم


 • 1397/01/16
 • ساعت 18:38

نمونه ندارم باید بسازم براتون

در اسرع وقت ایجاد میکنم

میتونید سرچ کنید OrderBy Generic repository


 • 1397/01/16
 • ساعت 19:29

پارومتر بعدی چطوری بدم بهش؟

;("var q=db.Parameterr.Get(x =>  x.tepy == "State


 • 1397/01/20
 • ساعت 08:49

شرمنده استاد این اگه ممکن  کمک کنید  بد جور گیر کردم


 • 1397/01/20
 • ساعت 09:15
public IList<TEntity> FindByExpression(Expression<Func<TEntity, bool>> filter,
                          Expression<Func<TEntity, object>> subSelector,
                          params Expression<Func<TEntity, object>>[] orders)
{
  var query = SessionScope.Current.Set<TEntity>().Include(subSelector).Where(filter).OrderBy(m => true);
  query = orders.Aggregate(query, (current, order) => current.ThenBy(order));

  return query.ToList();
}

 

var query = SessionScope.Current.Set<TEntity>()
            .Include(subSelector)
            .Where(filter)
            .OrderBy(orderBy.First());
foreach (var order in orderBy.Skip(1))
  query = query.OrderBy(order);

 


 • 1397/01/20
 • ساعت 09:21

شرمنده  استاد این  نمیشاشه SessionScope

این معرف کدوم از ایناست

    private MyContext _context;
    private DbSet<TEntity> _dbset;
 


 • 1397/01/20
 • ساعت 09:25

شما قسمت order by رو در نظر بگیرد و از dbset استفاده کنید


 • 1397/10/16
 • ساعت 15:17

سلام استاد ممنون میشم یک نمونه اجرای برای  order by برام بزارید چون الان داخل پروژ خیلی بهش نیاز پیدا کردم 

دوستان دیگم هم اگه کار کردن ممنون میشم جوا بدن 


 • 1397/10/16
 • ساعت 16:55
public IList<TEntity> FindByExpression(Expression<Func<TEntity, bool>> filter,
                          Expression<Func<TEntity, object>> subSelector,
                          params Expression<Func<TEntity, object>>[] orders)
{
  var query = SessionScope.Current.Set<TEntity>().Include(subSelector).Where(filter).OrderBy(m => true);
  query = orders.Aggregate(query, (current, order) => current.ThenBy(order));

  return query.ToList();
}

 

ar query = SessionScope.Current.Set<TEntity>()
            .Include(subSelector)
            .Where(filter)
            .OrderBy(orderBy.First());
foreach (var order in orderBy.Skip(1))
  query = query.OrderBy(order);

 


logo-samandehilogo-anjoman-senfi