نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1397/01/18

خطای apk :

طبق آموزش Release  رو انتخاب کردم تا خروجی apk به دست بیارم ، اما خطای زیر نمایش داده می شود.به نظر شما علت چی هست؟ اجرا با debug درست انجام میشه و خطایی در اجرا ندارد.

Build succeeded.
1>Failure [INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS]
1>   at Mono.AndroidTools.Internal.AdbOutputParsing.CheckInstallSuccess(String output, String packageName) in E:\A\_work\61\s\External\androidtools\Mono.AndroidTools\Internal\AdbOutputParsing.cs:line 333
1>   at Mono.AndroidTools.AndroidDevice.<>c__DisplayClass94_0.<InstallPackage>b__0(Task`1 t) in E:\A\_work\61\s\External\androidtools\Mono.AndroidTools\AndroidDevice.cs:line 746
1>   at System.Threading.Tasks.ContinuationTaskFromResultTask`1.InnerInvoke()
1>   at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
1>

Deploy failed on Genymotion Google Nexus 5 - 6.0.0 - API 23 - 1080x1920
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Deploy: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ==========

 

  • 1397/01/18
  • ساعت 09:56

روی شبیه ساز خود sdk manager یا گوشی تست کنید

ممکنه از geny motion باشه


  • 1397/01/18
  • ساعت 10:02

تست گرفتم. همین خطا نمایش داده می شود.logo-samandehilogo-anjoman-senfi