• 1397/02/01

مشکل در طراحی DrawerLayout :

سلام و عرض خسته نباشید 

بعد از اضافه کردن  DrawerLayout به صفحه اصلی . طراحی به هم خورد ممنون میشم راهنمایی فرمایید . 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_gravity="center">
  <include
    android:id="@+id/toolbar"
    layout="@layout/myToolBarRed"
    android:layout_margin="2dp" />


 <android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
                     android:id="@+id/drawer_layout"
                     android:layout_width="match_parent"
                     android:layout_height="match_parent" >
<!--لاین اول-->
  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/linearLayout1"
    android:layout_marginBottom="25dp"
    android:gravity="center">
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout2"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_addstudent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnAddStudent"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="ثبت نام"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout3"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_login"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="ورود"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout4"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_news"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnNews"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="اخبار"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>
<!--لاین دوم-->
  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/linearLayout1"
    android:layout_marginBottom="25dp"
    android:gravity="center">
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout2"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_Gallery"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnGallery"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="گالری تصاویر"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout3"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_Courses"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnCourse"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="دوره ها"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout4"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_Contact"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnContact"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="تماس با ما"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>
<!--لاین سوم-->
  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/linearLayout1"
    android:gravity="center">
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout2"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_About"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnAbout"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="درباره ما"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout3"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_Location"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnLocation"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="نقشه"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:minWidth="25px"
      android:minHeight="25px"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:id="@+id/linearLayout4"
      android:layout_margin="5dp"
      android:layout_weight="3"
      android:gravity="center"
      android:background="@drawable/ShapeBorderMainMenu">
      <ImageButton
        android:src="@drawable/ic_Website"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnWebsite"
        android:background="@color/background_floating_material_light" />
      <TextView
        android:text="وب سایت"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/txtMenuNews"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="3dp"
        style="@style/DialogMessageText" />
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  
  <!--Navigation Right Drawer -->

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
         android:orientation="vertical"
         android:layout_width="match_parent"
         android:layout_height="match_parent"
         android:layout_gravity="center">

   
   

  </LinearLayout>

  <!--END Navigation Right Drawer -->
</android.support.v4.widget.DrawerLayout>
</LinearLayout>

قبل از اضافه کردن DrawerLayout 

بعد از اضافه کردن DrawerLayout

 

logo-samandehilogo-anjoman-senfi