نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1399/03/14

خروجی ندادن کد :

استاد این قطعه کد چرا خروجی نمیده؟
def partition(array, begin, end):
  pivot_idx = begin
  for i in xrange(begin+1, end+1):
    if array[i] <= array[begin]:
      pivot_idx += 1
      array[i], array[pivot_idx] = array[pivot_idx], array[i]
  array[pivot_idx], array[begin] = array[begin], array[pivot_idx]
  return pivot_idx

def quick_sort_recursion(array, begin, end):
  if begin >= end:
    return
  pivot_idx = partition(array, begin, end)
  quick_sort_recursion(array, begin, pivot_idx-1)
  quick_sort_recursion(array, pivot_idx+1, end)

def quick_sort(array, begin=0, end=None):
  if end is None:
    end = len(array) - 1
  
return quick_sort_recursion(array, begin, end)
 • 1399/03/15
 • ساعت 11:16

با سلام شما تابع های تعریفی را فراخوانی نکرده اید


 • 1399/03/15
 • ساعت 15:12

خب ببنید این سوال درمورد مرتب سازی سریع از طریق محور گیری یه عدد بوده

الان دقیقن نمیدونم کودوم تابع باید فراخوانی کنم 

چون هر کار میکنم و هر کودوم فراخوانی میکنم اررور میده


 • 1399/03/18
 • ساعت 09:25

کد شما چند اشکال دارد 

1- شما از داده int ایندکس خواستید
def partition(array, begin, end):
  pivot_idx = begin
  for i in range(begin+1, end+1):
    if array[i] <= array[begin]:
      pivot_idx += 1
      array[i], array[pivot_idx] = array[pivot_idx], array[i]
  array[pivot_idx], array[begin] = array[begin], array[pivot_idx]
  return pivot_idx

def quick_sort_recursion(array, begin, end):
  pivot_idx = begin
  if begin >= end:
    pivot_idx = partition(array, begin, end)
    qsr_2 =quick_sort_recursion(array, begin, pivot_idx-1)
    qsr =quick_sort_recursion(array, pivot_idx+1, end)
    return pivot_idx,qsr,qsr_2
  

def quick_sort(array, begin=0, end=None):
  if end is None:
    end = len(array) - 1
  return quick_sort_recursion(array, begin, end)

partition('2','3','4')
quick_sort('1','7','3')
quick_sort_recursion('2','4','6')
حالت کمی اصلاح شده

logo-samandehilogo-anjoman-senfi