• 1399/04/05

خطا در اجرای فلاتر در اندروید استودیو :

تا الان بدون مشکل فلاتر با گوشی شبیه سازی میشده ولی حالا ارور میده

Exception in thread "main" java.io.IOException: Unable to tunnel through proxy. Proxy returns "HTTP/1.1 403 Request blocked by Privoxy"

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.doTunneling(HttpURLConnection.java:2152)

at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:183)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.followRedirect0(HttpURLConnection.java:2739)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.followRedirect(HttpURLConnection.java:2651)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1830)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1498)

at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:268)

at org.gradle.wrapper.Download.downloadInternal(Download.java:58)

at org.gradle.wrapper.Download.download(Download.java:44)

at org.gradle.wrapper.Install$1.call(Install.java:61)

at org.gradle.wrapper.Install$1.call(Install.java:48)

at org.gradle.wrapper.ExclusiveFileAccessManager.access(ExclusiveFileAccessManager.java:65)

at org.gradle.wrapper.Install.createDist(Install.java:48)

at org.gradle.wrapper.WrapperExecutor.execute(WrapperExecutor.java:128)

at org.gradle.wrapper.GradleWrapperMain.main(GradleWrapperMain.java:61)

Picked up _JAVA_OPTIONS: -Djava.net.preferIPv4Stack=true

Finished with error: Gradle task assembleDebug failed with exit code 1

[!] Gradle threw an error while trying to update itself. Retrying the update...

با vpn هم جواب نمیده

 

 • 1399/04/05
 • ساعت 18:37

سلام vpn چی استفاده میکنی؟


 • 1399/04/05
 • ساعت 19:19

سلام

SpeedVPN

حدودا 3 ماهی میشه از این vpn استفاده میکنم

 


 • 1399/04/06
 • ساعت 08:27

با یک آی پی بهتر امتحان کنید(کشورهای مختلف)

اگر باز هم نشد سرویس شکن هم یک امتحان بکن


 • 1399/04/06
 • ساعت 15:47

با سلام

باز هم همون ارور میده

شما از چه vpn استفاده میکنین؟


 • 1399/04/06
 • ساعت 15:58

سلام ایمان عزیزم

من از پروکسی زیر استفاده میکنم

fodev.org

port: 8118

در قسمت تنظیمات اندروید استودیو بخش proxy

اگر باز هم نشد بهم بگو تا بهت وصل بشم


 • 1399/04/06
 • ساعت 17:48

با سلام

با پروکسی بدون مشکل یه پروژه جدید بیلد شده

ولی تو پروژه دوره که قبلا درست کار میکرد ارور زیر میده

Invalid depfile: D:\Tamrinat\Tamrin_Flutter\shop\shop\.dart_tool\flutter_build\7e3f20d476fc8490c96b5f46ec5564c6\kernel_snapshot.d

Invalid depfile: D:\Tamrinat\Tamrin_Flutter\shop\shop\.dart_tool\flutter_build\7e3f20d476fc8490c96b5f46ec5564c6\kernel_snapshot.d

 

Compiler message:

lib/screens/product_screen.dart:1:8: Error: Not found: 'dart:html'

import 'dart:html';

      ^

lib/screens/product_screen.dart:11:8: Error: Not found: 'dart:html'

import 'dart:html';  

      ^

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart:6:8: Error: Not found: 'dart:html'

import 'dart:html';

      ^

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart:34:18: Error: 'HttpRequest' isn't a type.

 final _xhrs = <HttpRequest>{};

                ^^^^^^^^^^^

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart:58:34: Error: 'Blob' isn't a type.

     var blob = xhr.response as Blob ?? Blob([]);

                                ^^^^

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart:46:15: Error: The method 'HttpRequest' isn't defined for the class 'BrowserClient'.

- 'BrowserClient' is from 'package:http/src/browser_client.dart' ('/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart').

Try correcting the name to the name of an existing method, or defining a method named 'HttpRequest'.

   var xhr = HttpRequest();

             ^^^^^^^^^^^

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart:58:42: Error: The method 'Blob' isn't defined for the class 'BrowserClient'.

- 'BrowserClient' is from 'package:http/src/browser_client.dart' ('/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart').

Try correcting the name to the name of an existing method, or defining a method named 'Blob'.

     var blob = xhr.response as Blob ?? Blob([]);

                                        ^^^^

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart:59:20: Error: The method 'FileReader' isn't defined for the class 'BrowserClient'.

- 'BrowserClient' is from 'package:http/src/browser_client.dart' ('/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/http-0.12.1/lib/src/browser_client.dart').

Try correcting the name to the name of an existing method, or defining a method named 'FileReader'.

     var reader = FileReader();

                  ^^^^^^^^^^

Unhandled exception:

FileSystemException(uri=org-dartlang-untranslatable-

uri:dart%3Ahtml; message=StandardFileSystem only supports file:* and data:* URIs)

#0      StandardFileSystem.entityForUri (package:front_end/src/api_prototype/standard_file_system.dart:33:7)

#1      asFileU

ri (package:vm/kernel_front_end.dart:604:37)

#2      writeDepfile (package:vm/kernel_front_end.dart:799

:21)

<asynchronous suspension>

#3      FrontendCompiler.compile (package:frontend_server/frontend_server.d

art:472:15)

 

<asynchronous suspension>

#4      _FlutterFrontendCompiler.compile (package:flutter_frontend_server/server.dart:38:22)

#5      starter (package:flutter_frontend_server/server.dart:149:27)

#6      main (file:///C:/b/s/w/ir/cache/bui

l

d

er/src/flutter/flutter_frontend_server/bin/starter.dart:8:

30)

 

#7      _startIsolate.<anonymous closure> (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:305:32)

#8      _RawReceivePortImpl._handleMessage (dart:isolate-patch

/isolate_patch.dart:174:12)

 

Target kernel_snapshot failed: Exception: Errors during snapshot creation: null

build failed.

 

FAILURE: Build failed with an exception.

 

* Where:

Script 'D:\src\flutter\packages\flutter_tools\gradle\flutter.gradle' line: 780

 

* What went wrong:

Execution failed for task ':app:compileFlutterBuildDebug'.

> Process 'command 'D:\src\flutter\bin\flutter.bat'' finished with non-zero exit value 1

 

* Try:

Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.

 

* Get more help at https://help.gradle.org

 

BUILD FAILED in 2m 46s

 


 • 1399/04/06
 • ساعت 19:46

از قسمت بالای کدت که بخش import ها هست یک عکس بفرست همینجا


 • 1399/04/06
 • ساعت 22:00

 • 1399/04/06
 • ساعت 22:13

حدس میزدم :-)

خط اول رو پاک کن درست میشه


 • 1399/04/07
 • ساعت 14:19

با سلام

ارور قبل درست شد 

ولی ارور جدید میگیره

/D:/src/flutter/.pub-cache/hosted/pub.dartlang.org/string_scanner-1.0.5/lib/src/relative_span_scanner.dart:63:23: Error: 'FileSpan' isn't a type.

 RelativeSpanScanner(FileSpan span)

                     ^^^^^^^^

Target kernel_snapshot failed: Exception: Errors during snapshot creation: null

build failed.

 

FAILURE: Build failed with an exception.

 

* Where:

Script 'D:\src\flutter\packages\flutter_tools\gradle\flutter.gradle' line: 780

 

* What went wrong:

Execution failed for task ':app:compileFlutterBuildDebug'.

> Process 'command 'D:\src\flutter\bin\flutter.bat'' finished with non-zero exit value 1

 

* Try:

Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights. • 1399/04/07
 • ساعت 16:02

این لینک دیدم و پروژه جدید ایجاد کردم و فایلهای lib از پروژه قبلی داخلش کپی کردم

ارور زیر میده

c:\b\s\w\ir\cache\builder\src\third_party\dart\runtime\vm\zone.cc: 90: error: Out of memory.

version=2.8.4 (stable) (Wed Jun 3 12:26:04 2020 +0200) on "windows_x64"

pid=4548, thread=5304, isolate=main(0000023F43C0B720)

isolate_instructions=7ff784e01000, vm_instructions=7ff784e01010

 pc 0x00007ff784f8e22b fp 0x000000a5960fc510 Unknown symbol

-- End of DumpStackTrace

[exit     : sp(0) fp(0xa5960fd828) pc(0)]

[stub     : sp(0xa5960fd838) fp(0xa5960fd858) pc(0x23f43500ce4)]

[dart     : sp(0xa5960fd868) fp(0xa5960fd898) pc(0x23f4b485646) *dart:core__RegExp@0150898_hasMatch ]

[dart     : sp(0xa5960fd8a8) fp(0xa5960fd908) pc(0x23f4b4a1901) package:flutter_tools/src/android/gradle.dart_::_buildGradleApp__async_op_consumeLog ]

[dart     : sp(0xa5960fd918) fp(0xa5960fd960) pc(0x23f4b4a14cf) package:flutter_tools/src/base/process.dart__DefaultProcessUtils@75014270_stream__async_op_<anonymous closure> ]

[dart     : sp(0xa5960fd970) fp(0xa5960fd9f0) pc(0x23f4b484435) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fda00) fp(0xa5960fda80) pc(0x23f4b48601b) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fda90) fp(0xa5960fdb58) pc(0x23f4b484dfc) *dart:async__CustomZone@4048458_runUnaryGuarded ]

[dart     : sp(0xa5960fdb68) fp(0xa5960fdbb8) pc(0x23f4b482011) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdbc8) fp(0xa5960fdc00) pc(0x23f4b4831f1) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdc10) fp(0xa5960fdc40) pc(0x23f4c1fd660) dart:async__ForwardingStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdc50) fp(0xa5960fdcb0) pc(0x23f4b4a0d76) dart:async__WhereStream@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdcc0) fp(0xa5960fdcf8) pc(0x23f4c1fcfad) dart:async__ForwardingStreamSubscription@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdd08) fp(0xa5960fdd48) pc(0x23f4c1fcd47) dart:async__ForwardingStreamSubscription@4048458__handleData@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdd58) fp(0xa5960fddd8) pc(0x23f4b484435) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdde8) fp(0xa5960fde68) pc(0x23f4b48601b) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fde78) fp(0xa5960fdf40) pc(0x23f4b484dfc) *dart:async__CustomZone@4048458_runUnaryGuarded ]

[dart     : sp(0xa5960fdf50) fp(0xa5960fdfa0) pc(0x23f4b482011) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdfb0) fp(0xa5960fdfe8) pc(0x23f4b4831f1) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fdff8) fp(0xa5960fe028) pc(0x23f53c62c58) dart:async__SinkTransformerStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe038) fp(0xa5960fe068) pc(0x23f53c628aa) dart:async__EventSinkWrapper@4048458_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe078) fp(0xa5960fe0a8) pc(0x23f53c77dc0) dart:convert__StringAdapterSink@10003594_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe0b8) fp(0xa5960fe0f8) pc(0x23f4b4a068d) *dart:convert__LineSplitterSink@10003594__addLines@10003594 ]

[dart     : sp(0xa5960fe108) fp(0xa5960fe148) pc(0x23f50d5b363) dart:convert__LineSplitterSink@10003594_addSlice ]

[dart     : sp(0xa5960fe158) fp(0xa5960fe1a0) pc(0x23f50d5aecc) dart:convert_StringConversionSinkMixin_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe1b0) fp(0xa5960fe208) pc(0x23f53c61f33) dart:async__SinkTransformerStreamSubscription@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe218) fp(0xa5960fe258) pc(0x23f53c61c97) dart:async__SinkTransformerStreamSubscription@4048458__handleData@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe268) fp(0xa5960fe2e8) pc(0x23f4b484435) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe2f8) fp(0xa5960fe378) pc(0x23f4b48601b) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe388) fp(0xa5960fe450) pc(0x23f4b484dfc) *dart:async__CustomZone@4048458_runUnaryGuarded ]

[dart     : sp(0xa5960fe460) fp(0xa5960fe4b0) pc(0x23f4b482011) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe4c0) fp(0xa5960fe4f8) pc(0x23f4b4831f1) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe508) fp(0xa5960fe538) pc(0x23f53c62c58) dart:async__SinkTransformerStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe548) fp(0xa5960fe578) pc(0x23f53c628aa) dart:async__EventSinkWrapper@4048458_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe588) fp(0xa5960fe5b8) pc(0x23f53c77dc0) dart:convert__StringAdapterSink@10003594_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe5c8) fp(0xa5960fe600) pc(0x23f50d5abc1) dart:convert__StringAdapterSink@10003594_addSlice ]

[dart     : sp(0xa5960fe610) fp(0xa5960fe660) pc(0x23f50d58587) dart:convert__Utf8ConversionSink@10003594_addSlice ]

[dart     : sp(0xa5960fe670) fp(0xa5960fe6b8) pc(0x23f50d5837e) dart:convert__Utf8ConversionSink@10003594_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe6c8) fp(0xa5960fe6f8) pc(0x23f53c622aa) dart:convert__ConverterStreamEventSink@10003594_add ]

[dart     : sp(0xa5960fe708) fp(0xa5960fe760) pc(0x23f53c61f33) dart:async__SinkTransformerStreamSubscription@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe770) fp(0xa5960fe7b0) pc(0x23f53c61c97) dart:async__SinkTransformerStreamSubscription@4048458__handleData@4048458__handleData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe7c0) fp(0xa5960fe840) pc(0x23f4b484435) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe850) fp(0xa5960fe8d0) pc(0x23f4b48601b) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fe8e0) fp(0xa5960fe9a8) pc(0x23f4b484dfc) *dart:async__CustomZone@4048458_runUnaryGuarded ]

[dart     : sp(0xa5960fe9b8) fp(0xa5960fea08) pc(0x23f4b482011) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fea18) fp(0xa5960fea50) pc(0x23f4b4831f1) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fea60) fp(0xa5960fea90) pc(0x23f53c5b6ca) dart:async__SyncStreamController@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960feaa0) fp(0xa5960fead0) pc(0x23f53c58dc6) dart:async__StreamController@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960feae0) fp(0xa5960feb08) pc(0x23f4b4a093d) *dart:async__StreamController@4048458_add ]

[dart     : sp(0xa5960feb18) fp(0xa5960feb58) pc(0x23f53c5c5b1) dart:io__Socket@15069316__onData@15069316 ]

[dart     : sp(0xa5960feb68) fp(0xa5960feba8) pc(0x23f53c5c3c7) dart:io__Socket@15069316__onData@15069316__onData@15069316 ]

[dart     : sp(0xa5960febb8) fp(0xa5960fec38) pc(0x23f4b48448d) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fec48) fp(0xa5960fecc8) pc(0x23f4b48601b) *dart:async_::__rootRunUnary@4048458__rootRunUnary@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fecd8) fp(0xa5960feda0) pc(0x23f4b484dfc) *dart:async__CustomZone@4048458_runUnaryGuarded ]

[dart     : sp(0xa5960fedb0) fp(0xa5960fee00) pc(0x23f4b482011) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fee10) fp(0xa5960fee48) pc(0x23f4b4831f1) *dart:async__BufferingStreamSubscription@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fee58) fp(0xa5960fee88) pc(0x23f53c5b6ca) dart:async__SyncStreamController@4048458__sendData@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960fee98) fp(0xa5960feec8) pc(0x23f53c58dc6) dart:async__StreamController@4048458__add@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960feed8) fp(0xa5960fef00) pc(0x23f4b4a093d) *dart:async__StreamController@4048458_add ]

[dart     : sp(0xa5960fef10) fp(0xa5960fef50) pc(0x23f53c5b42c) dart:io__RawSocket@15069316__RawSocket@15069316._<anonymous closure> ]

[dart     : sp(0xa5960fef60) fp(0xa5960fef88) pc(0x23f466bd737) dart:core__Closure@0150898_call ]

[dart     : sp(0xa5960fef98) fp(0xa5960fefe0) pc(0x23f53c349a7) dart:io__NativeSocket@15069316_issueReadEvent_issue ]

[dart     : sp(0xa5960feff0) fp(0xa5960ff020) pc(0x23f4b7cea78) dart:async_::__microtaskLoop@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960ff030) fp(0xa5960ff060) pc(0x23f4b7ce6d4) dart:async_::__startMicrotaskLoop@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960ff070) fp(0xa5960ff0a0) pc(0x23f4b7ce5e7) dart:async_::__startMicrotaskLoop@4048458__startMicrotaskLoop@4048458 ]

[dart     : sp(0xa5960ff0b0) fp(0xa5960ff0e0) pc(0x23f4b7ce3f3) dart:isolate_::__runPendingImmediateCallback@1026248 ]

[dart     : sp(0xa5960ff0f0) fp(0xa5960ff108) pc(0x23f466badad) dart:isolate__RawReceivePortImpl@1026248__handleMessage@1026248 ]

[entry    : sp(0xa5960ff118) fp(0xa5960ff228) pc(0x23f43501165)]

 


 • 1399/04/07
 • ساعت 16:07

تغییری که گفته رو انجام بدید

https://stackoverflow.com/questions/60019159/error-out-of-memory-in-flutter-and-android-studio


logo-samandehi