• 1399/04/28

خطا در ویرایش صفحه ایندکس ویرایش دسته بندی ها :

foreach statement cannot operate on variables of type 'DataLayer.Product_Groups' because 'DataLayer.Product_Groups' does not contain a public definition for 'GetEnumerator'

ترجمه:دستور foreach نمی تواند روی متغیرهای نوع 'DataLayer.Product_Groups' کار کند زیرا "DataLayer.Product_Groups" یک تعریف عمومی برای "GetEnumerator" ندارد.


 • 1399/04/28
 • ساعت 12:33

.tolist  بزارید 


 • 1399/04/28
 • ساعت 12:33

داره از این قسمت ارور میگیره داخل ایندکس دسته بندی ها

(foreach (var subGroup in item.Product_Groups1@


 • 1399/04/28
 • ساعت 12:34

کجاش بزاریم دقیقا tolist  رو


 • 1399/04/28
 • ساعت 12:45
foreach (var subGroup in item.Product_Groups1.ToList())


 • 1399/04/28
 • ساعت 12:54

استاد جان این اوکی شد ولی :

CS1061: 'Product_Groups' does not contain a definition for 'Any' and no extension method 'Any' accepting a first argument of type 'Product_Groups' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

ترجمه:CS1061: "Product_Groups" تعریفی برای "هرکدام" ندارد و هیچ روش دیگری برای "هر" که می تواند اولین آرگومان از نوع "Product_Groups" را بپذیرد (آیا شما یک دستورالعمل را استفاده می کنید یا یک مرجع مونتاژ دارید؟)

حالا اومده از این خط ایراد میگیره:

(()if (item.Product_Groups1.Any @


 • 1399/04/28
 • ساعت 12:57

متن خطا رو سرج کنید 


 • 1399/04/30
 • ساعت 16:55

(() foreach (var subGroup in item.Product_Groups1.ToList@

این خطی که گفتید رو استفاده کردم باز هم ارور میده


logo-samandehi