• 1400/01/17

پریدن cookie :

 services.AddAuthentication(options =>
      {
        options.DefaultAuthenticateScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
        options.DefaultChallengeScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
        options.DefaultSignInScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;

      }).AddCookie(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme,options =>
      {
        options.LoginPath = "/Login";
        options.LogoutPath = "/Logout";
        options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(43200);

      });

سلام خسته نباشید 
از تکه کد بالا استفاده کردم ولی کوکی اکسپایر میشود 

و کاربر logOut میشود 
ممنون میشوم راه حل بدید 

 • 1400/01/17
 • ساعت 13:42

سلام 

https://toplearn.com/ShowQuestion/51326/expire-session


logo-samandehi