• 1400/01/29

بررسی فایل آپلود شده :

سلام استاد خسته نباشید

ممنون از آموزش بسیار عالی تون

استاد شما در آموزش mvc برای بررسی عکس بودن فایل آپلود شده از کلاس زیر استفاده کردید 

من این کد رو میخواستم در این پروژه core استفاده کنم ولی نشد

میخواستم بدونم به جای این کد شما پیشنهاد میکنید از چه کدی استفاده کنم

یا چه تغییراتی در کد زیر بدم

 

 public static class CheckContentImage
  {
    public const int ImageMinimumBytes = 512;

    public static bool IsImage(this HttpPostedFileBase postedFile)
    {
      //-------------------------------------------
      // Check the image mime types
      //-------------------------------------------
      if (postedFile.ContentType.ToLower() != "image/jpg" &&
            postedFile.ContentType.ToLower() != "image/jpeg" &&
            postedFile.ContentType.ToLower() != "image/pjpeg" &&
            postedFile.ContentType.ToLower() != "image/gif" &&
            postedFile.ContentType.ToLower() != "image/x-png" &&
            postedFile.ContentType.ToLower() != "image/png")
      {
        return false;
      }

      //-------------------------------------------
      // Check the image extension
      //-------------------------------------------
      if (Path.GetExtension(postedFile.FileName).ToLower() != ".jpg"
        && Path.GetExtension(postedFile.FileName).ToLower() != ".png"
        && Path.GetExtension(postedFile.FileName).ToLower() != ".gif"
        && Path.GetExtension(postedFile.FileName).ToLower() != ".jpeg")
      {
        return false;
      }

      //-------------------------------------------
      // Attempt to read the file and check the first bytes
      //-------------------------------------------
      try
      {
        if (!postedFile.InputStream.CanRead)
        {
          return false;
        }

        if (postedFile.ContentLength < ImageMinimumBytes)
        {
          return false;
        }

        byte[] buffer = new byte[512];
        postedFile.InputStream.Read(buffer, 0, 512);
        string content = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buffer);
        if (Regex.IsMatch(content, @"<script|<html|<head|<title|<body|<pre|<table|<a\s+href|<img|<plaintext|<cross\-domain\-policy",
          RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.CultureInvariant | RegexOptions.Multiline))
        {
          return false;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        return false;
      }

      //-------------------------------------------
      // Try to instantiate new Bitmap, if .NET will throw exception
      // we can assume that it's not a valid image
      //-------------------------------------------

      try
      {
        using (var bitmap = new System.Drawing.Bitmap(postedFile.InputStream))
        {
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        return false;
      }

      return true;
    }
  }
 • 1400/01/29
 • ساعت 17:28

سلام 

https://stackoverflow.com/a/45900103


logo-samandehi