• 1400/02/01

افزودن عکس و claimsIdentity :

سلام

در فیلم 58  وقتی کاربر login نکرده در خط  userId= claim.value  خطای NullRefrence می دهد  در صورتی که این شرط مربوط به زمانی است که کاربر login نشده باشد، لطفا راهنمایی بفرمایید. 

 • 1400/02/01
 • ساعت 18:43

سلام

If بزارید اگر کاربر لاگین بود چک کنه


 • 1400/02/02
 • ساعت 10:37

 در هر صورت userId  و مقادیر دیگر داخل حلقه if  هیچگاه مقدار نمی گیرد

بنظر می آید اگر کاربر Login نبود باید به صفحه Login هدایت بشه و کد های قسمت if باید حذف شود.

 

 public class IndexModel : PageModel
  {
    private ApplicationDbContext _db;

    public IndexModel(ApplicationDbContext db)
    {
      _db = db;
    }

    [BindProperty]
    public CarAndCustomerViewModel CarAndCustomerViewModel { get; set; }

    public async Task<IActionResult> OnGet(string userId=null)
    {
      if (userId == null)
      {
        var claimsIdentity = (ClaimsIdentity) User.Identity;
        var claim = claimsIdentity.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier);
        userId = claim.Value;
      }

      CarAndCustomerViewModel = new CarAndCustomerViewModel()
      {
        Cars = await _db.Cars.Where(c=>c.UserId==userId).ToListAsync(),
        User = await _db.ApplicationUsers.FirstOrDefaultAsync(u=>u.Id==userId)
      };

      return Page();
    }
  }

logo-samandehi logo-anjoman-senfi