• 1400/02/07

تیبل با قابلیت ویرایش :

سلام استاد من یک آموزش از youtube پیدا کردم برای ویرایش تیبل ها ولی قسمت ثبت تغیرات را به یک شکل دیگه پیاده کرده و من دچار ارور شدم.

System.InvalidOperationException  HResult=0x80131509  Message=Cannot assign value of type 'String' to property 'SalesPrice' of type 'Double' in property values for type 'Sellers'.  Source=EntityFramework  StackTrace:  at System.Data.Entity.Internal.InternalPropertyValues.SetValue(IPropertyValuesItem item, Object newValue)  at System.Data.Entity.Internal.InternalPropertyValues.set_Item(String propertyName, Object value)  at System.Data.Entity.Internal.InternalPropertyEntry.SetPropertyValueUsingValues(InternalPropertyValues internalValues, Object value)  at System.Data.Entity.Internal.InternalPropertyEntry.set_CurrentValue(Object value)  at System.Data.Entity.Infrastructure.DbPropertyEntry.set_CurrentValue(Object value)  at Khaleghi.Areas.AdminPanel.Controllers.ProductsController.SaveSeller(Int32 id, String propertyName, String value) in E:\Project\Khaleghi\Khaleghi\Areas\AdminPanel\Controllers\ProductsController.cs:line 191  at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()

سرچ کردم ولی چیزی از نتیجه سرچم نفهمیدم.

https://stackoverflow.com/questions/55911837/temporary-value-error-during-entity-framework-core-modify

ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید تا این قسمت را رد کنم.

 • 1400/02/07
 • ساعت 16:46

یک آموزش دیگه هم پیدا کردم ولی این یکی را کلا نمی تونم پیاده کنم.

https://barnamenevisan.org/Articles/Article3143.html


 • 1400/02/07
 • ساعت 17:06

https://www.youtube.com/watch?v=0Ia-SPThFFY

 


 • 1400/02/07
 • ساعت 20:37

استاد اگه روشه دیگه هم پیشنهاد بدید هم مشکلی ندارم.فقط می خوام این بخش را رد کنم.


 • 1400/02/07
 • ساعت 23:47

logo-samandehi